Sefydliadau cydraddoldeb sy'n gallu cefnogi tystiolaeth amrywiol

Cyhoeddwyd 22/10/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/10/2021   |   Amser darllen munudau

Mae nifer o sefydliadau allanol a all ddarparu cyngor a chefnogaeth i unigolion mewn perthynas â'r materion sy'n cael sylw yn yr arolwg monitro. Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr.

Oedran

 • Comisiynydd Plant Cymru
 • Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Gofalwyr

 • Gofalwyr Cymru
  • 0808 808 7777
  • Elusen sy'n darparu cyngor a chefnogaeth i ofalwyr yng Nghymru

Anabledd

 • Anabledd Cymru
  • 029 2088 7325
  • Y gymdeithas genedlaethol ar gyfer Sefydliadau Pobl Anabl sy'n hyrwyddo hawliau a chydraddoldeb yr holl bobl anabl
 • Mind Cymru
  • 0300 123 3393
  • Elusen sy'n darparu cyngor a chefnogaeth i bobl sy'n profi afiechyd meddwl

Hunaniaeth o ran rhywedd

 • Stonewall Cymru
  • 029 2023 7744
  • Elusen sy'n darparu cyngor a chefnogaeth i bobl sy'n nodi eu bod yn draws neu a allai fod â chwestiynau am hunaniaeth rhywedd

Hil ac Ethnigrwydd

 • Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru (EYST)
  • 01792 466980
  • Elusen sy'n darparu cefnogaeth i bobl ifanc sy’n dod o gefndir Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) yng Nghymru
 • Race Council Cymru
 • Race Equality First

Crefydd a Chred

 • Cyngor Rhyng-ffydd Cymru
  • Rhwydwaith o sefydliadau crefyddol sy'n cefnogi pobl sydd â ffydd

Rhywedd

 • Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru
  • Elusen sy'n hyrwyddo cydraddoldeb i fenywod a dynion yng Nghymru
 • Chwarae Teg
  • 07496 766804
  • Elusen sy'n hyrwyddo cydraddoldeb i fenywod yng Nghymru

Cyfeiriadedd Rhywiol

 • Stonewall Cymru
  • 029 2023 7744
  • Elusen sy'n darparu cyngor a chefnogaeth i bobl sy'n Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol neu gyfeiriadedd rhywiol arall, neu a allai fod â chwestiynau'n ymwneud â chyfeiriadedd rhywiol

Sefydliadau sy'n ymdrin â phob maes cydraddoldeb a chynhwysiant

 • Diverse Cymru
  • 029 2036 8888
  • Elusen sydd wedi ymrwymo i gefnogi pobl sy'n wynebu anghydraddoldeb a gwahaniaethu
 • Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru
  • 029 2044 7710
  • Y corff sy'n hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol i bawb