Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Rydym yn cynnig amrywiaeth o adnoddau, rhaglenni, sesiynau ar-lein, a datblygiad proffessiynol a fydd yn helpu pobl ifanc a gweithwyr addysg proffesiynol i ddeall yn well sut mae democratiaeth yn gweithio yng Nghymru, a sut y gallant ddweud eu dweud drwy Senedd Cymru.

Trefnu sesiwn arlein

Gallwch gadw lle a chymryd rhan yn un o'n gweithdai a'n cyflwyniadau ar-lein am ddim, wedi'u hwyluso gan un o'n swyddogion addysg. Mae ein sesiwn rithwir yn edrych ar y Senedd, ei phwerau, ei chynrychiolwyr a sut i bleidleisio yn 16 oed.

Mae gennym sesiynau wedi'u teilwra ar gyfer pob grŵp oedran, sy'n cynnwys:

 • Fy Mhleidlais Gyntaf: sy'n trafod etholiad nesaf y Senedd ym mis Mai 2021, lle bydd pobl ifanc 16 a 17 oed yn gallu pleidleisio am y tro cyntaf yng Nghymru.

 • Cyflwyniad i'ch Senedd: dysgwch am ein gwaith yn y Senedd, pwy sy'n eich cynrychioli, pa benderfyniadau sy'n cael eu gwneud yma yng Nghymru, dros Gymru, a sut y gallwch ddweud eich dweud.

 • Sut i fod yn ddinesydd gweithredol: dysgwch pwy sy'n gwneud penderfyniadau sy'n effeithio ar eich bywydau pob dydd yng Nghymru, a'r rôl y gall pobl ifanc ei chwarae fel dinasyddion gweithredol i fynd i'r afael â materion sy'n bwysig iddynt.

 • Athrawon Dan Hyfforddiant: cyflwyniad i ddatganoli yng Nghymru, rôl a swyddogaeth y Senedd, a'r gwasanaeth y gallwn ei ddarparu i chi drwy gydol eich gyrfa.

 • Ein Senedd    Sesiwn ar-lein fyw, ryngweithiol, i drafod gwaith y Senedd, ei rôl a'i phwerau. Bydd y sesiwn yn cynnwys gwybodaeth am sut i gymryd rhan, o ddeisebu i bleidleisio yn 16 oed, gan gynnwys gwaith Senedd Ieuenctid Cymru.

  Sesiynau rhithwir

  Llun

  Mawrth

  Mercher

  Iau

  Gwener

  am

  am

  am

  am

  am

  pm

  pm

  pm

  pm

   

  Rydym yn cynnig sesiynau boreol am 20 munud neu 45 munud bob bore neu sesiwn yn y prynhawn.

 • Cwblhewch y ffurflen archebu canlynol i archebu sesiwn.

 • Am sesiynau tu allan i'r amseroedd hyn ffoniwch ni: 0300 200 6565 neu e bostiwch: archebu@senedd.cymru.

 

Digwyddiadau arbennig gellid eu harchebu y tymor hwn:

20 Tachwedd

10am The Senedd, Elections and me  ( 45 min) Saesneg yn unig

Cofrestrwch drwy Eventbrite 

11am Y Senedd, etholiadau a fi ( 45 munud) Cymraeg yn unig

Cofrestrwch drwy Eventbrite

Ymunwch á’r sesiwn ar -lein, rhad ac am ddim ar gyfer pobl ifanc i ddysgu am etholiadau y flwyddyn nesaf. 

 

25 Tachwedd

16:00  Hyfforddiant i athrawon– How to teach about the Senedd to primary aged children ( Saesneg yn unig)

 Cofrestrwch drwy Eventbrite

Mae Senedd Cymru yn darparu adnoddau i athrawon a gweithwyr ieuenctid addysgu am y Senedd a sut i gymryd rhan yn ei gwaith, gan gynnwys gwaith Senedd Ieuenctid Cymru. Ymunwch â'r tîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc ar gyfer y sesiwn hyfforddi’r hyfforddwr arbennig hon pan fydd yn trafod sut i gyfleu rôl a phwerau’r Senedd a gwaith ei Haelodau i gynulleidfa ifanc. Bydd hyn yn cynnwys trafod yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn ddinesydd gweithredol.

 

26 Tachwedd

16:00  Hyfforddiant i athrawon – Sut I ddysgu am y Senedd I ddisgyblion cynradd

( Cymraeg yn unig)

Cofrestrwch drwy Eventbrite

Mae Senedd Cymru yn darparu adnoddau i athrawon a gweithwyr ieuenctid addysgu am y Senedd a sut i gymryd rhan yn ei gwaith, gan gynnwys gwaith Senedd Ieuenctid Cymru. Ymunwch â'r tîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc ar gyfer y sesiwn hyfforddi’r hyfforddwr arbennig hon pan fydd yn trafod sut i gyfleu rôl a phwerau’r Senedd a gwaith ei Haelodau i gynulleidfa ifanc.  Bydd hyn yn cynnwys trafod yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn ddinesydd gweithredol.

 

02 Rhagfyr

16:00  - Hyfforddiant I athrawon -How to teach about the Senedd and Senedd elections to secondary pupils ( Saesneg yn unig)

Cofrestrwch drwy Eventbrite

Gweledigaeth y Senedd yw ysbrydoli pobl ifanc i ddod yn ddinasyddion gwybodus, gweithredol drwy fwy o ddealltwriaeth, ymgysylltiad a chyfranogiad yn ei gwaith a gwaith Senedd Ieuenctid Cymru. Ymunwch â'r tîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc ar gyfer y sesiwn hyfforddi’r hyfforddwr arbennig hon pan fydd yn trafod sut i gyfleu rôl a phwerau’r Senedd a gwaith ei Haelodau i gynulleidfa ifanc. Gyda phleidleisiau yn 16 oed yn cael eu cyflwyno yn etholiad y Senedd yn 2021, bydd hon yn sesiwn amhrisiadwy i'r holl athrawon sydd am ymgysylltu eu myfyrwyr â gwleidyddiaeth yng Nghymru.

 

03 Rhagfyr

16:00 – Hyfforddiant I athrawon -Sut mae dysgu am y Senedd ac etholidau’r Senedd i ddisgyblion uwchradd ( Cymraeg yn unig)

Cofrestrwch drwy Eventbrite


Gweledigaeth y Senedd yw ysbrydoli pobl ifanc i ddod yn ddinasyddion gwybodus, gweithredol drwy fwy o ddealltwriaeth, ymgysylltiad a chyfranogiad yn ei gwaith a gwaith Senedd Ieuenctid Cymru. Ymunwch â'r tîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc ar gyfer y sesiwn hyfforddi’r hyfforddwr arbennig hon pan fydd yn trafod sut i gyfleu rôl a phwerau’r Senedd a gwaith ei Haelodau i gynulleidfa ifanc. Gyda phleidleisiau yn 16 oed yn cael eu cyflwyno yn etholiad y Senedd yn 2021, bydd hon yn sesiwn amhrisiadwy i'r holl athrawon sydd am ymgysylltu eu myfyrwyr â gwleidyddiaeth yng Nghymru.


Adnoddau

 Mae gennym amrywiaeth o adnoddau ar-lein i helpu athrawon a gweithwyr ieuenctid i addysgu pobl ifanc am y ffordd y mae penderfyniadau'n cael eu gwneud yma yng Nghymru.

Oedran 11-18

Ein Senedd

 Cyfres o adnoddau i helpu dysgwyr i ddeall esblygiad datganoli yng Nghymru, sy'n cwmpasu hanes a phwerau Senedd Cymru, rôl ein Haelodau, a phleidleisio yn Etholiadau Senedd Cymru.

Mae pob thema yn cynnwys adnoddau ystafell ddosbarth a gwybodaeth i'w defnyddio yn ystod gwersi ABCh, gwasanaethau ysgol, a lleoliadau grwpiau ieuenctid. 

Mae'r adnoddau hyn ar gael hefyd fel cyfres o flogiau fideo y gellir eu defnyddio gartref


Pecyn CA2: Fy Myd, Fy Nyfodol

Pecyn addysgol sy'n addas i'w gyflwyno yn yr ystafell ddosbarth, neu ar-lein fel rhan o'ch cartref, neu gynnig dysgu o bell. Mae'r pecyn hwn yn dysgu plant sut mae penderfyniadau'n cael eu gwneud yng Nghymru.

Fi, Fy Myd, Fy Nyfodol.pdf

Pecyn CA3: Fi, Fy Ardal, Fy Llais

Pecyn cymorth yw hwn i athrawon, gweithwyr ieuenctid neu rieni ei ddefnyddio gyda phlant 11-14 oed. P'un a yw'r pecyn yn cael ei ddefnyddio fel gweithgaredd ystafell ddosbarth neu fel rhywbeth i'w wneud gartref, ei nod yw darparu cyfleoedd creadigol ar gyfer dysgu.

Fy-Llais-C.pdf

Cyfnod Allweddol 4 – Ein Senedd Ni

Cyfres o bedwar flog youTube er mwyn rhoi'r cyfle i bobl ifanc ddysgu am waith y Senedd o adref.

 


Cofrestrwch yma i dderbyn cylchlythr Addysg y Senedd

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y gwasanaethau a gynigiwn, neu i drefnu ymweliad, anfonwch e-bost at cyswllt@senedd.cymru neu ffoniwch 0300 200 6565.

I gysylltu â'r tîm Addysg yn uniongyrchol anfonwch ebost at addysg@senedd.cymru.

Partners & Help