Penodiadau Cyhoeddus

Cyhoeddwyd 13/07/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 21/02/2024

Swyddfa Archwilio Cymru - Bwrdd

Lleoliad:  Cymru

Taliad: Aelod Anweithredol: £12,500 y flwyddyn, amhensiynadwy, 2-3 diwrnod y mis.

Dyddiad cau: Canol nos 01 Mawrth 2024

Mae Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru yn gyfrifol am ddatblygu cyfeiriad strategol Swyddfa Archwilio Cymru a sicrhau bod swyddogaethau’r sefydliad yn cael eu cyflawni mewn modd effeithlon a chost-effeithiol.

Mae'r sefydliad yn cyflogi oddeutu 280 o staff, a'r Archwilydd Cyffredinol yw ei Brif Weithredwr a'i Swyddog Cyfrifyddu. Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru yn ddeiliad swydd statudol sy’n gyfrifol am amrywiaeth o swyddogaethau archwilio, gan gynnwys archwilio cyfrifon y mwyafrif o gyrff cyhoeddus yng Nghymru.

Mae Senedd Cymru am benodi dau Aelod Anweithredol i’r Bwrdd, i gychwyn ym mis Mehefin 2024 a mis Hydref 2024.

Mae gan Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru naw aelod. Bydd pump ohonynt yn aelodau anweithredol (gan gynnwys y Cadeirydd), ynghyd ag Archwilydd Cyffredinol Cymru a thri aelod sy'n gyflogeion Swyddfa Archwilio Cymru. Penodir yr Aelodau Anweithredol gan Senedd Cymru. Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn enwebu un aelod-gyflogai, a’r Aelodau Anweithredol sy’n penodi’r ddau arall yn dilyn balot o staff Swyddfa Archwilio Cymru.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am y rolau hyn, mae'n bwysig cyfeirio at y meini prawf cymhwysedd yn y briff gwybodaeth i ymgeiswyr ar gyfer y rolau hyn.

Sut i wneud cais:

Cyflwyno CV a datganiad ategol, ffurflen Cymhwystra: Gweithgareddau Gwleidyddol ac Allanol a (yn ddewisol) ffurflen monitro Cyfle Cyfartal i Swyddi@senedd.cymru 

Os hoffech gael trafodaeth gychwynnol am y rolau hyn, cysylltwch ag Owain Roberts. Clerc y Pwyllgor Cyllid owain.roberts@senedd.cymru 

 

Gwybodaeth i Ymgeiswyr
Holiadur Cymhwystra
Ffurflen Monitro Cydraddoldeb