Polisi Cwynion Senedd Cymru

Cyhoeddwyd 01/08/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 09/11/2022   |   Amser darllen munudau

Mae eich adborth yn ein helpu ni i wella ein gwasanaethau.
Cysylltwch â ni os hoffech anfon eich sylwadau ar unrhyw agwedd ar ein gwasanaethau.

Gwneud cwyn

Os bydd rhywbeth yn mynd o’i le, mae angen inni allu datrys y mater yn gyflym, ac os yn bosibl, cymryd camau i sicrhau nad yw’n digwydd eto.
I wneud cwyn, gallwch:

Y Weithdrefn – crynodeb

Cam 1

Yn y lle cyntaf cyflwynwch eich cwyn neu'ch pryder i swyddog yr ydych wedi bod yn delio ag ef neu hi

Cam 2

Os nad yw hyn yn ateb eich pryder dylech wneud cwyn ffurfiol. Y Prif Weithredwr a'r Clerc neu berson a enwebir ganddi, fydd yn ymchwilio i'ch cwyn

Os nad ydych yn fodlon ar beth a ddaw o hynny, gall Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, neu’r Comisiynydd Gwybodaeth, ystyried eich cwyn.

Ein polisi cwynion.