Hysbysiad Preifatrwydd y Tîm Cyfathrebu

Cyhoeddwyd 09/11/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 29/07/2021   |   Amser darllen munudau

Sylwer - byddwn yn adolygu'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn rheolaidd ac yn rhoi unrhyw ddiweddariad ar y dudalen hon.

Sut y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth amdanoch:

Pwy ydym ni

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru sy'n rheoli data'r wybodaeth rydych yn ei rhoi, a bydd yn sicrhau y caiff y wybodaeth hon ei diogelu a'i defnyddio mewn ffordd sy'n dilyn y ddeddfwriaeth diogelu data. Dylid anfon unrhyw ymholiadau am y ffordd y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio at Swyddog Diogelu Data'r Cynulliad

information-request@senedd.cymru

Swyddog Diogelu Data
Tŷ Hywel
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
CF99 1NA
0300 200 6494

Pam rydym yn casglu eich gwybodaeth

Rydym yn ymdrechu i ymgysylltu â phobl Cymru a'r cyhoedd yn ein gwaith, a thynnu eich sylw at wybodaeth a gweithgareddau a allai fod o ddiddordeb. Er mwyn gwneud hyn, rydym yn casglu gwybodaeth gan bobl rydym yn rhyngweithio â nhw yn bersonol ac ar-lein. Mae'r wybodaeth a gasglwn yn perthyn i'r categorïau canlynol:

  • Gwybodaeth gyswllt fel cyfeiriadau e-bost a ddefnyddir gennym i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i bobl am brosiectau y maent wedi cymryd rhan ynddynt, i gadarnhau archebion, a gwahodd pobl i weithgareddau a digwyddiadau y gallent fod â diddordeb ynddynt;
  • Gwybodaeth am unrhyw ddewisiadau neu ofynion y gallai fod gan unigolion neu grwpiau i gynorthwyo eu gallu i gymryd rhan yn ein gweithgaredd, er enghraifft gofynion dietegol;
  • Cynnwys digidol fel lluniau a fideos, a gasglwn yn ystod teithiau, digwyddiadau a gweithgareddau eraill i gasglu barn pobl am wahanol faterion ac i ddangos y gwaith rydym yn ei wneud i ymgysylltu â'r cyhoedd sy'n ffurfio rhan o Strategaeth Comisiwn y Cynulliad 2016 - 2021
  • Gwybodaeth am farn a phrofiadau pobl ynghylch ystod o faterion yn ymwneud â gwaith y Cynulliad;
  • Data am sut mae pobl yn defnyddio ein gwasanaethau ar-lein a gaiff eu defnyddio at ddibenion ystadegol a dadansoddiad at ddibenion rheoli er mwyn gweinyddu'r wefan neu wella ein gwasanaethau.

Ein sail gyfreithiol dros ddefnyddio'ch gwybodaeth

Mae mwyafrif y wybodaeth rydym yn ei chasglu a'i defnyddio yn cael ei phrosesu at ddibenion tasgau sydd o ddiddordeb i'r cyhoedd, neu o fudd sylweddol i'r cyhoedd (lle mae eich gwybodaeth bersonol yn cynnwys categori arbennig o ddata personol).  Weithiau, fodd bynnag, byddwn yn dibynnu ar eich caniatâd i ddefnyddio eich gwybodaeth.

Yr hyn y byddwn yn ei wneud â'ch gwybodaeth

Yn aml, caiff eich gwybodaeth ei chadw ar seilwaith TGCh y Cynulliad, sy'n cynnwys gwasanaethau cwmwl trydydd parti a ddarperir gan Microsoft. Mae unrhyw drosglwyddiad data gan Microsoft y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd yn dod o dan gymalau cytundebol lle mae Microsoft yn sicrhau bod data personol yn cael eu trin yn unol â deddfwriaeth Ewropeaidd.  Rydym weithiau'n defnyddio trydydd parti i gael gafael ar eich gwybodaeth, neu ei storio, a chaiff manylion ynchylch lle rydym yn defnyddio trydydd parti eu nodi isod yn yr hysbysiad hwn.

Weithiau, byddwn yn cael ceisiadau gan sefydliadau cyfryngau trydydd parti i siarad â’r rhai sydd wedi cyfrannu at ein gwaith. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion cyswllt ag unrhyw sefydliad cyfryngau trydydd parti heb ofyn am eich caniatâd yn gyntaf.

Mae'r manylion am sut y byddwn yn defnyddio gwybodaeth ar gyfer pob un o'n gweithgareddau gwahanol wedi'u nodi isod:

Mynd i ddigwyddiadau a gweithdai

Pan fydd pobl yn archebu lle i fynd i ddigwyddiadau a drefnir gennym, yn cysylltu â ni i archebu gweithdy, neu pan fyddwn yn cysylltu â grwpiau i drefnu sesiynau, byddwn yn casglu gwybodaeth gyswllt a gwybodaeth ynglŷn ag anghenion o ran hygyrchedd. Rydym yn cadw'r wybodaeth hon nes bydd gwaith gweinyddol y digwyddiad wedi gorffen. Os bydd pobl yn dewis yr opsiwn y gall y Cynulliad gadw eu gwybodaeth gyswllt fel y gallant gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau a gweithgaredd pellach a drefnir gan y Cynulliad, byddwn yn cadw eu gwybodaeth a gallant gysylltu â ni ar unrhyw adeg i gael gwared â'u manylion o'n cofnodion.

Rydym yn aml yn casglu cynnwys digidol yn y digwyddiadau hyn, gweler yr adran isod i gael rhagor o wybodaeth am sut y caiff y wybodaeth hon ei defnyddio.

Weithiau rydym yn rheoli archebion digwyddiadau drwy ddefnyddio EventBrite a Tocyn.Cymru. Bydd manylion am sut y bydd EventBrite yn defnyddio'ch gwybodaeth ar gael ar eu gwefan.

Digwyddiadau arlein

Rydym yn cynnal y digwyddiadau hyn arlein o bryd i'w gilydd. Pan fyddwn yn gwneud hyn, byddwn naill ai'n defnyddio offer meddalwedd trydydd parti megis Microsoft Teams a Zoom. Bydd gwybodaeth ynghylch pa feddalwedd y byddwn yn ei defnyddio ar gyfer pob digwyddiad penodol yn cael ei chynnwys wrth rannu gwybodaeth am y digwyddiad. 

Pan fyddwn yn defnyddio Zoom, anfonir cyfeirnod y cyfarfod a chyfrinair at y panelwyr ymlaen llaw, er mwyn caniatáu iddynt ymuno â'r cyfarfod. Wedyn, bydd y digwyddiad yn cael ei ddarlledu ar ein sianeli fel YouTube, SeneddTV, neu sianeli cyfryngau cymdeithasol eraill, lle bydd 'mynychwyr' yn gwylio'r digwyddiad.

Bydd yn ofynnol i banelwyr sy'n cymryd rhan mewn digwyddiadau ar-lein rannu eu manylion personol er mwyn caniatáu i swyddogion y Senedd wneud paratoadau ar gyfer digwyddiadau ar-lein. Er mwyn cymryd rhan, bydd angen i banelwyr greu cyfrifon personol ar Zoom neu ddefnyddio cyfrifon personol sy'n bodoli eisoes. Efallai y byddwn yn gofyn i banelwyr rannu delweddau a/neu fideos, a gwybodaeth am eu hunain, at ddibenion hyrwyddo cyn y digwyddiad. Gall hyn gynnwys lincs i'w cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ac enwau'r cyfrifon. Bydd yn ofynnol i banelwyr sy'n cael taliadau mewn perthynas â'u cyfranogiad rannu rhywfaint o wybodaeth ariannol â staff mewnol er mwyn prosesu a hwyluso'r taliadau hynny.

Dim ond at ddibenion y digwyddiad ar-lein y bydd y data hyn yn cael eu defnyddio. Bydd yr holl ddata personol a rennir yn cael eu cadw tan y bydd y digwyddiad ar-lein ac unrhyw drefniadau gweinyddol sy'n gysylltiedig â’r digwyddiad yn dod i ben. Gall unrhyw ddelweddau a/neu fideos sy'n cael eu rhannu gan banelwyr a’u hail-bwrpasu at ddibenion hyrwyddo gael eu cyhoeddi ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol, ac ar ein gwefan. Gallai'r cynnwys hwn gael ei gadw am gyfnod amhenodol, a bydd y cynnwys yr ydym yn ei gyhoeddi i'r parth cyhoeddus yn aros yno.

Efallai y byddwn yn dewis recordio ein digwyddiadau arlein, y gellir eu cyhoeddi ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, ac ar ein gwefan, a allai gael ei gadw am gyfnod amhenodol, a bydd y cynnwys yr ydym yn ei gyhoeddi i'r parth cyhoeddus yn aros yno. Mae'r Senedd yn adolygu cynnwys digidol a gesglir yn rheolaidd, ac ni fydd yn cadw lluniau a fideos sy'n annhebygol o fod o unrhyw werth gweithredol yn y dyfodol.

Gall y trydydd partïon hynny ddefnyddio a storio data personol fel eich enw, cyfeiriad e-bost, a'ch rhif ffôn (mewn rhai achosion); cyfeiriad IP, a manylion am eich dyfais.

Mae Zoom yn cadw data yn yr Unol Daleithiau. Mae Zoom yn rhan o Fframwaith Tarian Preifatrwydd yr UE-UDA. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, darllenwch cadarhad Zoom bod ei feddalwedd wedi'i hardystio gan darian preifatrwydd.

Grwpiau ffocws

Weithiau, rydym yn trefnu grwpiau ffocws gydag aelodau o'r cyhoedd i gasglu barn a sylwadau pobl ynghylch y gwaith y mae Comisiwn Senedd Cymru, neu Bwyllgorau’r Senedd, yn ei wneud. Yn y grwpiau ffocws hyn, gall staff wneud nodyn ysgrifenedig i gofnodi barn cyfranogwyr, ac ar adegau gall hyn olygu defnyddio offer sain neu recordio i helpu'r hwylusydd i wneud nodiadau cywir. Bydd y ffeil sain yn cael ei ddileu mewn modd diogel ar ôl cynnal y grŵp ffocws.

Weithiau, rydym yn cynnal grwpiau ffocws arlein, drwy ddefnyddio Microsoft Teams. Yn y grwpiau ffocws arlein hyn, bydd aelod o staff y Senedd yn hwyluso trafodaeth gyda chyfranogwyr sydd wedi cael eu gwahodd yn benodol i gymryd rhan mewn grŵp caeedig. Efallai y byddwn yn recordio'r grŵp ffocws arlein i’n helpu i greu cofnodion o'r sesiwn. Os bydd recordiad yn cael ei wneud, ni fyddwn yn ei rannu'n gyhoeddus, a bydd y recordiad yn cael ei ddileu 12 mis ar ôl i'r sesiwn gael ei chynnal.

Bydd crynodeb cyffredinol o'r themâu a'r materion a godwyd yn ystod grwpiau ffocws, ynghyd â dyfyniadau gan gyfranogwyr, yn cael eu cyflwyno i staff Senedd Cymru ac Aelodau o'r Senedd. Efallai y bydd y rhain hefyd ymddangos mewn adroddiadau a gyhoeddir ar wefan Senedd Cymru, ac ymddangos mewn cynnwys hyrwyddo. Gall y deunyddiau hyn gyfeirio at grwpiau penodol sydd wedi cymryd rhan, ond ni fyddant yn rhestru enwau'r unigolion a gyfrannodd, ac ni fyddant yn cael eu priodoli i ymatebwyr unigol. Ni fydd dyfyniadau y gellir adnabod unigolion oddi wrthynt, yn cael eu defnyddio.

Os byddwch yn dewis cyflwyno eich manylion cyswllt er mwyn cael newyddion am y prosiect yr ydych wedi cymryd rhan ynddo, byddwn yn cysylltu â chi i ddweud wrthych beth sydd wedi digwydd ers y sesiwn, ac i rannu adroddiadau a dogfennau perthnasol eraill yn ymwneud â'r prosiect. Byddwn yn cadw eich manylion cyswllt hyd nes y bydd y prosiect wedi dod i ben (wedi'i storio ar seilwaith TGCh Senedd Cymru.

Efallai y byddwn hefyd yn tynnu lluniau yn ystod grwpiau ffocws arlein, gweler yr adran 'Lluniau, ffilmio a chynnwys digidol' isod i gael gwybodaeth am sut y caiff y wybodaeth hon ei defnyddio a'i chadw.

Lluniau, ffilmio a chynnwys digidol

Rydym yn tynnu lluniau ac yn ffilmio yn ystod teithiau, digwyddiadau (ar ystâd Senedd Cymru ac oddi arni), grwpiau ffocws arlein, ac yn ystod gweithgareddau eraill a gynlluniwyd i gasglu barn pobl am wahanol faterion, ac i ddangos y gwaith a wnawn i ymgysylltu â'r cyhoedd. 

Gallai delweddau a lluniau fideo a gedwir gennym gael eu defnyddio, heb gyd-destun y digwyddiad a ffotograffwyd neu a ffilmiwyd, i hyrwyddo gwaith Senedd Cymru ac i ymgysylltu â phobl Cymru.

Rydym yn cyhoeddi delweddau a chynnwys fideo ar ein gwefan, ac ar sianeli cyfryngau cymdeithasol, mae'n ymddangos mewn deunyddiau print. Efallai y caiff ei ddangos i Aelodau o'r Senedd a staff Senedd Cymru fel tystiolaeth ar gyfer ymgynghoriadau pwyllgorau'r Senedd, a chaiff ei rannu â'r cyfryngau. 

Gellir cadw rhai delweddau a fideos (yn enwedig os oes gwerth hanesyddol neu werth busnes parhaus iddynt) am gyfnod amhenodol a bydd y cynnwys a gaiff ei gyhoeddi yn y parth cyhoeddus yn aros yno. Mae Senedd Cymru'n adolygu'n rheolaidd y cynnwys digidol a gesglir, ac ni fydd yn cadw lluniau a fideos sy'n annhebygol o fod o unrhyw werth gweithredol yn y dyfodol.

Pan fyddwn yn casglu cynnwys gan grwpiau llai neu unigolion, byddwn yn gofyn am ganiatâd pobl er mwyn sicrhau bod yr unigolion hynny yn hapus i gael tynnu eu llun, neu gael eu ffilmio.   

Os nad ydych am ymddangos mewn unrhyw luniau neu fideos, neu os hoffech ofyn cwestiwn am sut y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio, rhowch wybod i aelod o staff y Senedd cyn, neu yn ystod y gweithgaredd, neu anfonwch e-bost at cysylltu@senedd.cymru.

 

Rhestrau dosbarthu rhanddeiliaid

Rydym yn rheoli rhestrau dosbarthu i gysylltu rhanddeiliaid, megis y rhai sy’n gweithio mewn cymdeithas ddinesig, yn y cyfryngau, a gweithwyr proffesiynol yn y sector addysg ar faterion sy'n ymwneud â'n gwaith. Dyma'r unigolion rydym yn cysylltu â hwy mewn perthynas â'n dyletswyddau swyddogol. Rydym yn ychwanegu pobl at y rhestr hon ar ôl cael gafael ar eu gwybodaeth gyswllt ar-lein, drwy gysylltiadau proffesiynol, ac ar ôl i'r unigolion hynny gysylltu â ni i gael eu hychwanegu at y rhestr. Rydym yn adolygu'r rhestrau hyn yn achlysurol i sicrhau eu bod yn gyfredol. O bryd i’w gilydd, rydym yn rhannu’r rhestrau dosbarthu hyn ag adrannau eraill yn y Cynulliad sy’n cefnogi mentrau’r Cynulliad.

Tanysgrifio i gylchlythyrau

Gallwch danysgrifio i'n cylchlythyrau ar-lein, ac yn bersonol drwy fynd i wahanol weithgareddau a gaiff eu trefnu gennym. Rydym yn defnyddio MailChimp i wneud hyn. Pan fyddwch yn tanysgrifio yn bersonol gan adael eich manylion cyswllt ar gardiau post, bydd staff y Cynulliad yn eu hychwanegu at y rhestr bostio berthnasol ar gyfer y cylchlythyr, ac anfonir e-bost atoch yn cadarnhau hyn.

Caiff y wybodaeth hon ei chadw nes eich bod yn dad-danysgrifio, a gallwch gysylltu â ni ar unrhyw adeg i dynnu eich enw oddi ar y rhestrau dosbarthu hyn, a rhestrau postio cylchlythyrau.

Arolygon ar-lein - SurveyMonkey

Rydym yn cynhyrchu arolygon ar-lein gan ddefnyddio SurveyMonkey, sy'n gofyn i bobl roi adborth ar wasanaethau, a'u barn ar wahanol faterion y mae'r Cynulliad yn gwneud gwaith craffu arnynt.

Bydd pob aelod o staff y Cynulliad, sy'n gweithio ar yr arolwg neu'r ymchwiliad dan sylw yn gweld yr ymatebion. Caiff adroddiad cryno yn amlinellu canfyddiadau'r arolwg ei lunio gan staff y Cynulliad, a chaiff ei rannu gydag Aelodau'r Cynulliad a staff y Cynulliad, ei gyhoeddi ar ein gwefan a'i hyrwyddo ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, a bydd yn ymddangos mewn adroddiadau perthnasol. Gall hyn gynnwys dyfyniadau uniongyrchol o ymatebion, ond bydd y Cynulliad yn sicrhau na ddatgelir dim am bwy yw'r ymatebwyr. Bydd y wybodaeth hon yn parhau'n gyhoeddus am gyfnod amhenodol.

Pan fydd pobl yn cwblhau ein harolygon drwy lwyfan SurveyMonkey, byddant yn cael dewis yr opsiwn o dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect y maent wedi cyfrannu ato, ac opsiwn ar wahân i glywed y diweddaraf o ran cyfleoedd i ymgysylltu â'r Cynulliad ar y pwnc (er enghraifft iechyd, addysg, trafnidiaeth) roeddent yn cymryd rhan ynddo.

Ymatebion i'r arolwg: Caiff yr ymatebion i'r arolwg eu dileu o SurveyMonkey ddeuddeg mis ar ôl dyddiad cau'r arolwg. Fodd bynnag, efallai y bydd angen cadw ymatebion i'r arolwg am gyfnod hwy ar ein systemau ein hunain hyd nes y bydd unrhyw broses adrodd ddilynol wedi'i chwblhau. 

Manylion cyswllt: Byddwn yn dal gafael ar fanylion cyswllt y rhai sy'n eu darparu er mwyn cael diweddariad pellach ar y prosiect penodol y maent wedi cyfrannu ato nes bydd y prosiect wedi dod i ben (wedi'i storio ar seilwaith TGCh y Cynulliad).

I'r rhai sydd wedi gofyn am ddiweddariad pellach o ran cyfleoedd i ymgysylltu â'r Cynulliad ar bwnc (er enghraifft iechyd, addysg, trafnidiaeth) y prosiect y maent yn cymryd rhan ynddo, cedwir eu manylion cyswllt nes y cysylltir â ni i ddileu'r manylion ac nad ydynt yn dymuno parhau i gael y wybodaeth ddiweddaraf gennym.

Mae SurveyMonkey yn cymryd rhan ac wedi ardystio ei gydymffurfiad â Fframwaith Tarian reifatrwydd EU-UDA a Tarian Preifatrwydd Swistir-UDA.

Bydd manylion am sut y bydd SurveyMonkey yn defnyddio'ch gwybodaeth ar gael ar eu gwefan.

Fforymau ar-lein

Rydym yn defnyddio llwyfannau trydydd parti Loomio a Dialogue (sy'n eiddo i Delib) i hwyluso sgwrsio ar-lein ar wahanol faterion y mae'r Cynulliad yn gwneud gwaith craffu arnynt, neu i roi adborth ar rai materion.

Yn ddibynnol ar natur y prosiect a phwy rydym am gael eu hymateb, gall y fforymau hyn gael eu cynnal yn breifat neu'n gyhoeddus, a gallwn ddewis cymedroli ymatebion cyn iddynt ymddangos ar y safle. Bydd y Cynulliad yn amlinellu a yw'r fforwm ar-lein yn cael ei gynnal yn agored, ac a oes cymedroli'n digwydd ar gyfer pob prosiect.   

Os byddwch yn ymateb i fforymau ar-lein, sy'n rhai agored, bydd yr ymatebion i'w gweld yn gyhoeddus. Gall unrhyw un gymryd rhan mewn fforymau ar-lein agored (ar ôl cofrestru trwy greu enw defnyddiwr a darparu cyfeiriad e-bost). Bydd unrhyw un yn gallu gweld eich cyfraniadau mewn fforymau agored ar-lein, pa un a ydynt wedi cofrestru ar y safle ai peidio.

Wrth ymateb i fforwm caeedig, dim ond pobl eraill sydd wedi eu gwahodd i gymryd rhan all weld eich cyfraniad a gallu cymryd rhan.

Efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a roddir gennych i lunio adroddiad cryno yn amlinellu'r prif themâu, ac fe rennir hyn ag Aelodau'r Cynulliad a staff y Cynulliad, a chaiff ei chyhoeddi ar ein gwefan a'i hyrwyddo ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. Bydd hefyd yn ymddangos mewn adroddiadau perthnasol. Efallai y byddwn hefyd yn ymateb i chi a chyfathrebu â chi am eich syniadau, eich cwestiynau a'ch sylwadau. Bydd y wybodaeth hon yn parhau'n gyhoeddus am gyfnod amhenodol.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn cael ei symud o'r safleoedd hyn chwe mis ar ôl y dyddiad cau ar gyfer ymatebion. Byddwn yn cadw manylion cyswllt y rhai sydd wedi cofrestru ar y safle ar seilwaith TGCh y Cynulliad i ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect rydych wedi cymryd rhan ynddo, ac i dynnu eich sylw at gyfleoedd eraill i ymgysylltu â'r Cynulliad ar y pwnc roeddech wedi ymgysylltu â ni ar yr achlysur hwn.   Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Bydd manylion am sut y bydd Loomio a Delib yn defnyddio'ch gwybodaeth ar gael ar eu gwefannau.

Senedd Ieuenctid

Rydym yn casglu gwybodaeth gan bobl ifanc sydd am gofrestru i bleidleisio, a sefyll fel ymgeiswyr yn etholiad Senedd Ieuenctid Cymru. I reoli hyn, rydym yn defnyddio llwyfan trydydd parti o'r enw miVoice. 

I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn prosesu data sy'n ymwneud â chofrestru pleidleiswyr ac enwebiad ymgeiswyr ar gyfer etholiadau'r Senedd Ieuenctid, gweler y hysbysiadau preifatrwydd llawn ar y wefan.

Rydym hefyd yn gweithio gyda sefydliadau partner swyddogol y Senedd Ieuenctid sy'n ethol 20 o aelodau'r Senedd Ieuenctid. I ddewis y sefydliadau partner hyn, rydyn ni'n cynnal proses ymgeisio, a byddwn yn cadw'r cyflwyniadau a wneir gan y sefydliadau sy'n ymgeisio tan ddiwedd cyfnod y Senedd Ieuenctid (Mai 2021).

Byddwn hefyd yn cadw gwybodaeth yn ymwneud â'r ymgeiswyr a gaiff eu hethol a'r broses etholiadol berthnasol a weithredir gan sefydliadau partner tan ddiwedd tymor y Senedd Ieuenctid ym mis Mai 2021. 

Caiff gwefan y Senedd Ieuenctid ei hadeiladu gan ddefnyddio llwyfan Squarespace.  Gellir dod o hyd i fanylion am Amodau Gwasanaeth Squarespace yn https://www.squarespace.com/terms-of-service.

Ymgysylltu â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rydym yn defnyddio llwyfannau'r cyfryngau cymdeithasol fel rhan allweddol o'n gwaith ymgysylltu â'r cyhoedd.

Yn ogystal â defnyddio'r llwyfannau hyn i roi gwybodaeth am ddibenion codi ymwybyddiaeth, rydym yn annog rhyngweithio, yn enwedig y rhai y gellir eu cynnwys mewn gwaith craffu seneddol. Pan fydd hyn yn wir, byddwn yn sicrhau ei bod yn glir y defnyddir eich sylwadau i gyfrannu at waith craffu'r Cynulliad. Yn yr achosion hynny, gellir trosglwyddo'ch ymatebion i'n herthyglau ar y  cyfryngau cymdeithasol (gan gynnwys eich enw) i staff y Cynulliad ac Aelodau'r Cynulliad, a gallant ymddangos mewn adroddiadau a deunyddiau eraill a gyhoeddir ar wefan y Cynulliad a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r cynnwys yn cynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i, ddelweddau, fideos (byw ac archif), ffeithlun ac anmeiddiad. Mae'r llwyfannau a ddefnyddiwn yn cynnwys, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, SnapChat, Wordpress a LinkedIn, ond nid ydynt yn gyfyngedig iddynt. Darllenwch hysbysiadau preifatrwydd y llwyfannau unigol hynny am fanylion ynghylch sut y byddant yn defnyddio'ch gwybodaeth.

Os ydych yn rhannu ein cynnwys drwy'r cyfryngau cymdeithasol, er enghraifft drwy ein hoffi ar Facebook, ein dilyn ar Twitter neu'n ein trafod ar Twitter, bydd y rhwydweithiau cymdeithasol hynny yn cofnodi eich bod wedi gwneud hyn a gallant osod cwci at y diben hwn.  Drwy ddefnyddio'r llwyfannau hynny rydych yn cytuno â'u telerau gwasanaeth.

Er mwyn rheoli ein rhyngweithio ar y cyfryngau cymdeithasol rydym yn defnyddio'r darparwyr trydydd parti canlynol:

Os byddwch yn anfon neges breifat neu uniongyrchol atom drwy'r cyfryngau cymdeithasol, bydd y neges yn cael ei gadw gan Hootsuite am dri mis. Ni chaiff ei rhannu gydag unrhyw sefydliadau eraill.  I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Bolisi Preifatrwydd Hootsuite i weld sut mae'n prosesu'ch data.

Os byddwch yn anfon neges breifat neu uniongyrchol atom drwy'r cgyfryngau cymdeithasol, bydd y neges yn cael ei chadw gan SocialSignIn. Ni chaiff ei rhannu gydag unrhyw sefydliadau eraill.  I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Bolisi Preifatrwydd SocialSignIn a'i Delerau ac Amodau.

Gwefan

Os byddwch yn cysylltu â ni drwy'r wefan at ddibenion cofrestru, tanysgrifiadau e-bost, a gweithgareddau ymgysylltu eraill, dim ond at y dibenion hynny y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio. Mae manylion am y wybodaeth a gesglir drwy ein gwefan ar gael yn hysbysiad preifatrwydd canolog y Cynulliad: http://www.cynulliad.cymru/en/help/privacy/Pages/privacy.aspx

Eich hawliau

Mae gennych hawliau penodol dros y wybodaeth sydd gennym. Mae'r rhain yn cynnwys: yr hawl i weld y wybodaeth; i'w chywiro; i'w dileu; os yw'n anghywir; i gael gwared arni; ac i gyfyngu ar ein defnydd ohoni. Ni fydd yr holl hawliau hyn yn berthnasol ym mhob achos.

Os hoffech: ddefnyddio unrhyw un o'r hawliau sydd gennych o dan y ddeddfwriaeth diogelu data, gofyn cwestiwn; neu gwyno am y ffordd y caiff y wybodaeth amdanoch ei defnyddio, dylech gysylltu â Swyddog Diogelu Data'r Cynulliad. Manylion cyswllt uchod.

Gallwch hefyd wneud cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth os ydych yn credu ein bod wedi defnyddio eich gwybodaeth yn groes i'r gyfraith. Mae manylion cyswllt y Swyddfa ar y wefan.

Cyflwyno ceisiadau i weld gwybodaeth gan y Comisiwn

Os gwneir cais am wybodaeth o dan ddeddfwriaeth mynediad at wybodaeth, gall fod angen datgelu'r cyfan neu rywfaint o'r wybodaeth a roddir gennych. Efallai y bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth a gafodd ei dileu gan y Cynulliad Cenedlaethol o'r blaen wrth gyhoeddi rhywbeth. Dim ond os yw'r gyfraith yn dweud bod yn rhaid i ni rannu'r wybodaeth y byddwn yn gwneud hynny.

Newidiadau i'r hysbysiad preifatrwydd hwn

Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn rhoi'r fersiwn ddiweddaraf ar y dudalen hon. Drwy ymweld â'r dudalen hon yn rheolaidd, byddwch yn ymwybodol o'r wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut rydym yn defnyddio'r wybodaeth honno ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn yn ei rhannu â phartïon eraill. Gellir cael copïau papur o'r hysbysiad preifatrwydd hefyd gan y Swyddog Diogelu Data.