Pobl y Senedd

Julie James AS

Julie James AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Gorllewin Abertawe

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47: Yn cymeradwyo Bil Seilwaith (Cymru). Bil Seilawith (Cymru), fel yi diwygiwyd ar l Cyfnod 3

I'w drafod ar 12/04/2024

Cynnig bod Senedd Cymru yn cytuno, yn unol â Rheol Sefydlog 30A.10, fod yr Ysgrifennydd Gwladol yn gwneud Rheoliadau Deddf Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) 2023 (Diwygiadau Canlyniadol a Am...

I'w drafod ar 20/02/2024

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd de...

I'w drafod ar 10/10/2023

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Ynni i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Sene...

I'w drafod ar 11/09/2023

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheolau Sefydlog 33.6 a 33.8: Yn atal y rhan honno o Reol Sefydlog 11.16 sy’n ei gwneud yn ofynnol bod y cyhoeddiad wythnosol o dan Reol Sefydlog 11.11 yn...

I'w drafod ar 11/09/2023

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) i’r graddau y maent yn dod o fewn cymh...

I'w drafod ar 21/03/2023

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Julie James AS

Bywgraffiad

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Julie yn ymgyrchydd ymroddedig dros faterion gwyrdd, yn amgylcheddwr ac yn nofiwr a sgïwr brwd. Mae Julie hefyd yn aelod o gorff Unsain ac yn aelod o Gray's Inn.

Hanes personol

Ganwyd Julie yn Abertawe, ond treuliodd rannau sylweddol o'i hieuenctid mewn gwledydd eraill ledled y byd, yn byw gyda'i theulu. Treuliodd Julie dyddiau cynnar ei gyrfa yn Llundain, cyn symud yn ôl i Abertawe gyda'i gŵr i fagu eu tri phlentyn ac i fod yn agosach at ei theulu.

Cefndir proffesiynol

Hyd nes iddi gael ei hethol yn Aelod Cynulliad dros Orllewin Abertawe, roedd Julie yn gyfreithiwr blaenllaw ar faterion amgylcheddol a chyfansoddiadol. Cyn hynny, bu'n brif weithredwr cynorthwyol yng Nghyngor Abertawe. Treuliodd y rhan fwyaf o'i gyrfa gyfreithiol mewn llywodraeth leol. Roedd yn gyfreithiwr polisi ym Mwrdeistref Camden yn Llundain cyn dychwelyd i Abertawe i weithio yng Nghyngor Sir Gorllewin Morgannwg ac yna yng Nghyngor Dinas a Sir Abertawe.

Hanes gwleidyddol

Ymunodd Julie y Blaid Lafur yn y brifysgol. Roedd yn aelod gweithgar tan iddi gymryd swyddi â chyfyngiadau gwleidyddol ynghlwm wrthynt mewn nifer o gynghorau.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2011 - 05/04/2016
  2. 06/05/2016 - 28/04/2021
  3. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Julie James AS