Pobl y Senedd

Vikki Howells AS

Vikki Howells AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Cwm Cynon

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraeth newydd y DU ynglŷn â hybu twf economaidd?

Wedi'i gyflwyno ar 11/07/2024

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio ei phwerau trethiant er budd cymunedau ledled Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 10/07/2024

Cynnig bod y Senedd: 1. Yn ystyried Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad — Trydydd Adroddiad ar Ddeg i'r Chweched Senedd a osodwyd gerbron y Senedd ar 26 Mehefin 2024 yn unol â Rheol S...

I'w drafod ar 26/06/2024

Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella canlyniadau i bobl yng Nghwm Cynon a gaiff eu heffeithio gan ganser yr ysgyfaint?

Wedi'i gyflwyno ar 26/06/2024

A wnaiff Llywodraeth Cymru roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau i gyflwyno is-ddeddfwriaeth i gyfyngu ar leoliad a hyrwyddiadau pris cynhyrchion sy'n uchel mewn braster, siwgr a hale...

Wedi'i gyflwyno ar 20/06/2024

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hyrwyddo mynediad i hanes a threftadaeth cymoedd y de?

Wedi'i gyflwyno ar 19/06/2024

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Vikki Howells AS

Bywgraffiad

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae diddordebau gwleidyddol Vikki yn cynnwys: addysg; trafnidiaeth a'r economi; trechu tlodi; chwarae cynhwysol; adfywio cymunedol; a threftadaeth a diwylliant.

Hanes personol

Vikki Howells yw’r Aelod o’r Senedd dros Gwm Cynon, yn cynrychioli Llafur Cymru. Cafodd Vikki ei geni a’i magu yn yr etholaeth, a chafodd ei haddysg yn Ysgol Uwchradd Sant Ioan Fedyddiwr yr Eglwys yng Nghymru yn Aberdâr. Yna, aeth i Brifysgol Cymru, Caerdydd, lle enillodd radd baglor mewn Hanes Rhyngwladol a Hanes Cymru, yn ogystal â gradd meistr mewn Hanes Cymru Fodern. Wrth astudio yng Nghaerdydd, enillodd Vikki wobr Charles Morgan yn sgil ei chyfraniad i faes Hanes Cymru.

Cefndir proffesiynol

Roedd Vikki yn athrawes Hanes yn Ysgol Gymunedol Cenydd Sant yng Nghaerffili rhwng 2000 a 2016. Ymgymerodd ag amryw rolau bugeiliol yno, gan wasanaethu’n fwyaf diweddar fel Pennaeth Cynorthwyol y Chweched Dosbarth. Mae Vikki hefyd wedi gweithio fel mentor ar gyfer athrawon dan hyfforddiant ac wedi eistedd ar y panel derbyn ar gyfer cwrs TAR Hanes Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Hanes gwleidyddol

Ymunodd Vikki â'r Blaid Lafur yn 17 oed ac mae wedi dal sawl rôl yn ei hetholaeth, gan gynnwys Swyddog Menywod a Chadeirydd y Blaid Lafur Etholaethol. Ym mis Tachwedd 2017, cafodd Vikki ei hethol i Gadeirio Grŵp Llafur Cymru yn y Senedd.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2016 - 28/04/2021
  2. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Vikki Howells AS