Y Senedd wedi'i oleuo'n las a melyn

The Senedd lit up blue and yellow.

Y Senedd wedi'i oleuo'n las a melyn

The Senedd lit up blue and yellow.

Datganiad ar y cyd o Bwyllgorau'r Senedd blwyddyn ers dechrau rhyfel Wcrain

Cyhoeddwyd 24/02/2023   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 24/02/2023   |   Amser darllen munudau

Datganiad ar y cyd o Gadeiryddion Pwyllgorau'r Senedd:


Flwyddyn ar ôl i Rwsia ddechrau ei hymosodiad anghyfreithlon, mae pwyllgorau'r Senedd yn sefyll mewn undod ag Wcráin. Dros y 12 mis diwethaf, rydym wedi gwylio mewn arswyd gyda gweddill y byd wrth i drychineb y rhyfel yno ddatblygu.


Rydym yn cadw pobl Wcráin yn ein meddyliau wrth iddynt barhau i wynebu caledi aruthrol. Rydym yn cydymdeimlo’n ddwys â’r bobl hynny, yn enwedig menywod a phlant Wcráin, sydd wedi gorfod gwneud y dewis ingol o ffoi o'u cartrefi neu aros i dderbyn y gwaethaf o ymosodiadau Rwsia.


Gyda'n gilydd, fel pwyllgorau’r Senedd, rydym wedi trafod a chodi materion sy'n ymwneud â chymorth i Wcráin yn ein gwaith ers i’r ymosodiad ddechrau, a byddwn yn parhau i wneud hynny.


Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i barhau i ymdrechu i roi cymorth i bobl Wcráin.


Llofnodwyd,


David Rees AS, Cadeirydd y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Jenny Rathbone AS, Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Mark Isherwood AS, Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus
Peredur Owen Griffiths AS, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Jack Sargeant AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Darren Millar AS, Cadeirydd dros dro Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Delyth Jewell AS, Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Russell George AS, Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

John Griffiths AS, Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Llyr Gruffydd AS, Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Jayne Bryant AS, Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Vikki Howells AS, Cadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad