Camera teledu

Camera teledu

Pwyllgor y Senedd yn galw am newidiadau i amddiffyn dyfodol darlledu gwasanaeth cyhoeddus

Cyhoeddwyd 09/12/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 09/12/2021   |   Amser darllen munudau

Mae angen i'r rheolau sy'n rheoli'r cyfryngau newid er mwyn sicrhau bod cynulleidfaoedd yng Nghymru yn gallu gwylio cynnwys sy'n adlewyrchu ac yn llywio eu bywydau mewn oes o drawsnewid digidol.

Mae Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol y Senedd yn cymeradwyo galwad a wnaed gan y rheoleiddiwr cyfryngau, Ofcom, am newidiadau i alluogi’r ddarpariaeth darlledu gwasanaeth cyhoeddus i foderneiddio mewn byd sy'n gynyddol ar-lein.

Mae adroddiad y Pwyllgor, “Ymateb i Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr", yn galw ar Lywodraeth y DU i ddatblygu cynigion polisi a deddfwriaethol yn seiliedig ar argymhellion Ofcom yn ei adroddiad "Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr”. Mae hyn yn cynnwys sicrhau y caiff y gweinyddiaethau datganoledig eu cynnwys yn llawn yn y gwaith hwn.

Mae'r adroddiad hefyd yn argymell bod setliad ariannu teg ar gyfer darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus Cymru yn hanfodol er mwyn gwarantu y gall digwyddiadau diwylliannol a rennir gan y genedl a'r gwasanaeth newyddion dibynadwy barhau i wasanaethu cynulleidfaoedd Cymru.

Dywedodd Delyth Jewell AS, Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol:

"Mewn byd digidol sy'n newid yn barhaus, mae darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn wynebu sawl her. Mae’r Pwyllgor o’r farn y gall Llywodraeth y DU a rheoleiddiwr cryf, annibynnol, chwarae rhan hanfodol i sicrhau bod deddfwriaeth yn cefnogi darlledwyr i fanteisio ar y cyfleoedd a gyflwynir gan y trawsnewid mewn arferion gwylio.”

“Rhaid i ddatblygiadau deddfwriaethol a pholisi ystyried y rôl unigryw sydd gan ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus wrth gomisiynu cynnwys ac adlewyrchu diwylliant Cymru a'r Gymraeg.

“Dylai rhanbarthau a chenhedloedd y DU fod yn rhan ganolog o'r trafodaethau ar ymateb i'r heriau a ddaw yn sgil yr oes ddigidol, a dylid rhoi sylw arbennig i rôl S4C o ran hyrwyddo'r Gymraeg.”

Gallwch darllen adroddiad y Pwyllgor, “Ymateb i Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr", yma.