Mae gweithgareddau ysgolion cynradd yn cysylltu â’r cwricwlwm

Cyhoeddwyd 17/08/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 24/05/2023   |   Amser darllen munudau

Mae ein holl weithgareddau fel rhan o’ch ymweliad â’r Senedd yn gysylltiedig â chwricwlwm newydd Cymru. Dewch i wybod mwy am y cysylltiadau yn ein sesiynau.

Pe bawn i’n Aelod o’r Senedd

Gweithgaredd

Cysylltiadau â’r cwricwlwm

 

Bydd y disgyblion yn chwarae rôl fel Aelodau o’r Senedd ac yn cwblhau cyfres o heriau trwy gydol eu dydd.

 

 

Gallaf ddeall a disgrifio sut mae fy nghymuned yn cael ei llywodraethu a sut mae pobl yn cael eu cynrychioli.
Ar taith o gwmpas y Senedd, bydd disgyblion yn dysgu am nodweddion cynaladwy y Senedd, yn cwrdd â'u haelodau (os ydynt ar gael) ac yn dysgu mwy am waith Aelod o'r Senedd. 

Gallaf gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau, a gallaf rannu barn a thystiolaeth gyda’r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ac aelodau etholedig yn fy nghymuned.

Bydd y disgyblion yn dysgu am y Cyfarfod Llawn yn y Senedd trwy ymweld â’r siambr drafod wreiddiol. Trwy ddefnyddio propiau byddant yn dysgu am rôl y Llywydd, y Prif Weinidog, Gweinidogion Llywodraeth Cymru ac Aelodau meinciau cefn y Senedd.

Bydd y disgyblion yn trafod mater, er enghraifft:

 • Fy Nghymru, Fy Mhlaned
 • Ffitrwydd a Lles
 • Fy Mreuddwydion
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Gall ysgolion hefyd ofyn i drafod pwnc o’u dewis.

Gallaf wrando ar wybodaeth am amrywiaeth o bynciau a’u deall, gan grynhoi’r prif bwyntiau.

Gallaf wrando’n empathig ar safbwyntiau gwahanol bobl ar bynciau amrywiol.

Gallaf ymateb i safbwyntiau pobl eraill, gan ofyn am eglurder, strwythuro dadleuon, crynhoi ac egluro’r hyn rwyf wedi’i glywed, ei ddarllen neu ei weld.

 

Mae Gen i'r Pŵer

Gweithgaredd

Cysylltiadau â’r cwricwlwm

 

Beth yw dinesydd moesegol, gwybodus, gweithredol? Cyflwyniad byr sy'n gofyn i fyfyrwyr ystyried ystyr y ddemocratiaeth a sut y gallant fod yn ddinasyddion gweithredol o fewn cymdeithas ddemocrataidd. Byddant yn dysgu am wahanol enghreifftiau o ymgyrchu ac yn dysgu am ymgyrchwyr cyfoes a'u gwaith. Mewn grwpiau bach bydd myfyrwyr yn penderfynu ar ymgyrch a sut y gallai effeithio ar fater sy'n bwysig iddynt.

 

Gallaf ymgysylltu â materion cyfoes yn seiliedig ar fy ngwybodaeth a'm gwerthoedd.

Rwy'n deall ac yn cydnabod fy hawliau a'm cyfrifoldebau dynol a democrataidd.

Rwy'n parchu anghenion a hawliau pobl eraill, fel aelod o gymdeithas amrywiol.

Bydd y disgyblion yn dysgu am nodweddion cynaliadwyedd y Senedd, yn cwrdd â’u Haelodau (os ydynt ar gael) ac yn dysgu rhagor am faterion cyfoes a gaiff eu trafod yn y Senedd.

Gallaf gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau, a gallaf rannu barn a thystiolaeth gyda’r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ac aelodau etholedig yn fy nghymuned.

Bydd y disgyblion yn dysgu am y Cyfarfod Llawn yn y Senedd trwy ymweld â’r siambr drafod wreiddiol. Trwy ddefnyddio propiau byddant yn dysgu am pa bŵerau datganoledig sydd gan y Senedd ac yn chwarae rôl Aelod mewn cyfarfod Plenary. 

Gallaf wrando ar wybodaeth am amrywiaeth o bynciau a’u deall, gan grynhoi’r prif bwyntiau.

Gallaf wrando’n empathig ar safbwyntiau gwahanol bobl ar bynciau amrywiol.

Gallaf ymateb i safbwyntiau pobl eraill, gan ofyn am eglurder, strwythuro dadleuon, crynhoi ac egluro’r hyn rwyf wedi’i glywed, ei ddarllen neu ei weld.

Y Gorffennol, y Presennol a’r Dyfodol

Gweithgaredd

Cysylltiadau â’r cwricwlwm

Ymweliad â’r Senedd (Presennol)

 

Bydd disgyblion yn dysgu am Gyfarfod Llawn  y Senedd drwy fynd i'r Siambr drafod.

Bydd y disgyblion yn dysgu am nodweddion cynaliadwyedd y Senedd, yn cwrdd â'u Haelodau (os ydynt ar gael) ac yn dysgu mwy am waith AS yn y Cyfarfod Llawn a Phwyllgorau.

Rwy’n gallu deall a disgrifio sut mae fy nghymuned yn cael ei llywodraethu a sut mae pobl yn cael eu cynrychioli.

 

Rwy’n gallu cymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau, ac rwy’n gallu rhannu barn a thystiolaeth gyda’r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ac aelodau etholedig yn fy nghymuned.

 

Pierhead ( Gorffennol )

Dewch i ddarganfod sut y gwnaeth yr adeilad a'i drigolion helpu lunio Bae Caerdydd o'r 1880au i’r 1950au.

 

Bydd dysgwyr yn cwblhau llyfryn gweithgareddau i'w helpu i archwilio hanes ‘Tiger Bay’ a'r Dociau.

Rwy’n gallu disgrifio'r gwahanol ffyrdd mae gwledydd a chymdeithasau, gan gynnwys Cymru wedi cael eu llywodraethu yn y gorffennol a'r presennol.

 

Pierhead ( Dyfodol)

 

Fel dinasyddion gwybodus bydd dysgwyr yn meddwl yn feirniadol am broblemau a materion mewn cymdeithas drwy werthfawrogiad o ddatblygu cynaliadwy. Bydd y disgyblion yn archwilio sut y gallent chwarae rhan weithredol wrth lunio Cymru i'r dyfodol trwy lens Deddf Llesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol ( Cymru).

Rwy’n gallu deall canlyniadau fy ngweithredoedd a gweithredoedd pobl eraill a sut mae'r rhain yn effeithio ar faterion lleol, cenedlaethol a byd-eang.

 

Senedd Gynaliadwy

Gweithgaredd

Cysylltiadau â’r cwricwlwm

Taith o’r Senedd (Siambr )

Bydd y disgyblion yn dysgu am nodweddion cynaliadwyedd y Senedd, yn cwrdd â’u Haelodau (os ydynt ar gael) ac yn dysgu mwy am waith Aelod o’r Senedd.

Rwy’n gallu deall a disgrifio sut mae fy nghymuned yn cael ei llywodraethu a sut mae pobl yn cael eu cynrychioli.

 

Bydd y disgyblion yn dysgu am y Cyfarfod Llawn yn y Senedd trwy ymweld â’r siambr drafod wreiddiol. Byddant yn dysgu am rôl y Llywydd, y Prif Weinidog, Gweinidogion Llywodraeth Cymru ac Aelodau meinciau cefn y Senedd.

Taith o’r Senedd (llyfryn gweithgaredd)

Rwy’n gallu archwilio a disgrifio priodweddau deunyddiau, a chyfiawnhau’r defnydd a wneir ohonyn nhw.

 

Rwy’n gallu cael ysbrydoliaeth o ffynnonellau hanesyddol a diwylliannol a ffynonellau eraill er mwyn dylunio.

 

Rwy’n gallu defnyddio fy ngwybodaeth a’m sgiliau wrth wneud fy mhenderfyniadau dylunio er mwyn cynhyrchu canlyniadau penodol.

 

Rwy’n gallu ystyried sut y bydd fy nghynigion dylunio yn datrys problemau a sut y gall hyn effeithio ar yr amgylchedd.

Canolfan Addysg – Siambr Hywel

Rwy’n gallu gwrando ar wybodaeth am amrywiaeth o bynciau a’u deall, gan grynhoi’r prif bwyntiau.

 

Rwy’n gallu gwrando’n empathig ar safbwyntiau gwahanol bobl ar bynciau amrywiol.

 

Rwy’n gallu ymateb i safbwyntiau pobl eraill, gan ofyn am eglurder, strwythuro dadleuon, crynhoi ac egluro’r hyn rwyf wedi’i glywed, ei ddarllen neu ei weld.

 

 

 

Ein Senedd

Gweithgaredd

Cysylltiadau â’r cwricwlwm

Bydd y disgyblion yn dysgu am y Cyfarfod Llawn yn y Senedd trwy ymweld â’r siambr drafod wreiddiol. Trwy ddefnyddio propiau byddant yn dysgu am rôl y Llywydd, y Prif Weinidog, Gweinidogion Llywodraeth Cymru ac Aelodau meinciau cefn y Senedd.

Cwis y Senedd

Bydd y disgyblion yn trafod pwnc, er enghraifft:

 • Fy Nghymru, Fy Mhlaned
 • Ffitrwydd a Lles
 • Fy Mreuddwydion
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Gallaf ddeall a disgrifio sut mae fy nghymuned yn cael ei llywodraethu a sut mae pobl yn cael eu cynrychioli.

Gallaf wrando ar wybodaeth am amrywiaeth o bynciau a’u deall, gan grynhoi’r prif bwyntiau.

Gallaf ffurfio, mynegi a thrafod fy marn fy hun ar ystod o faterion ar ôl ystyried tystiolaeth a barn pobl eraill.

Gallaf gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau, a gallaf rannu barn a thystiolaeth gyda’r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ac aelodau etholedig yn fy nghymuned.

Bydd y disgyblion yn arsylwi Cyfarfod Llawn.

Mae’r ffordd rydym yn gwneud penderfyniadau yn effeithio ar ansawdd ein bywydau ni a bywydau eraill.

 

Ymweliad gan Senedd Ysgol neu Gyngor Ysgol Gynradd

Gweithgaredd

Cysylltiadau â’r cwricwlwm

Gweithgaredd 1

Bydd Cynghorwyr Ysgol yn dysgu am strwythur, rôl a phwerau’r Senedd a sut mae’r Senedd wedi cael effaith ar eu bywydau.

Gweithgaredd 2

Bydd y cynghorwyr yn chwarae rôl fel un o bwyllgorau’r Senedd

 1. Y Pwyllgor Newid Hinsawdd ac Amgylchedd
 2. Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
 3. Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon
 4. Y Pwyllgor Trafnidiaeth

Bydd pob Pwyllgor yn trafod mater ac yn creu map meddwl o sut y byddant yn ymchwilio i’r mater. Byddant yn trafod eu hargymhellion mewn Cyfarfod Llawn yn y siambr drafod wreiddiol.

Gallaf ddeall a disgrifio sut mae fy nghymuned yn cael ei llywodraethu a sut mae pobl yn cael eu cynrychioli.

Gallaf ffurfio, mynegi a thrafod fy marn fy hun ar ystod o faterion ar ôl ystyried tystiolaeth a barn pobl eraill.

Gallaf ddefnyddio tystiolaeth wyddonol a thechnolegol i lywio fy marn fy hun.

Bydd y disgyblion yn dysgu am y Cyfarfod Llawn yn y Senedd trwy ymweld â’r siambr drafod wreiddiol.

Trwy ddefnyddio propiau byddant yn dysgu am rôl y Llywydd, y Prif Weinidog, Gweinidogion Llywodraeth Cymru ac Aelodau meinciau cefn y Senedd.

Gallaf wrando ar wybodaeth am amrywiaeth o bynciau a’u deall, gan grynhoi’r prif bwyntiau.

Gallaf wrando’n empathig ar safbwyntiau gwahanol bobl ar bynciau amrywiol.

Gallaf ymateb i safbwyntiau pobl eraill, gan ofyn am eglurder, strwythuro dadleuon, crynhoi ac egluro’r hyn rwyf wedi’i glywed, ei ddarllen neu ei weld.

Bydd y disgyblion yn dysgu am nodweddion cynaliadwyedd y Senedd, yn cwrdd â’u Haelodau (os ydynt ar gael) ac yn dysgu mwy am waith Aelod o’r Senedd.

Gallaf gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau, a gallaf rannu barn a thystiolaeth gyda’r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ac aelodau etholedig yn fy nghymuned.