Gweithgareddau ysgolion uwchradd yn cysylltu â’r cwricwlwm

Cyhoeddwyd 17/08/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 25/04/2022   |   Amser darllen munudau

Mae ein holl weithgareddau fel rhan o’ch ymweliad â’r Senedd yn gysylltiedig â chwricwlwm newydd Cymru. Dewch i wybod mwy am y cysylltiadau yn ein sesiynau.

Beth am Weithredu

Gweithgaredd

Cysylltiadau â’r cwricwlwm

Trafod ymgyrchoedd ac ymgyrchwyr amrywiol Dysgu am broses ddeisebau’r Senedd. Creu ymgyrch berthnasol ac effeithiol ar fater sy’n bwysig i’r disgyblion.

Mae gen i ddealltwriaeth o ystod o systemau llywodraethu a sut mae pobl wedi cael eu cynrychioli ar lefelau lleol, cenedlaethol a byd-eang, gan gynnwys sut mae systemau llywodraeth yng Nghymru yn gweithredu nawr ac yn y gorffennol, a gallaf gymharu ac egluro gwahaniaethau rhwng y systemau hyn.

Gallaf ddadansoddi ac egluro effaith penderfyniadau a wneir gan unigolion, llywodraethau lleol, cenedlaethol neu fyd-eang, a sefydliadau anllywodraethol ar bobl, eu hawliau a’r amgylchedd.

Gallaf wneud penderfyniadau, nodi cyfleoedd a chynllunio camau priodol i leisio fy marn.

Bydd y disgyblion yn dysgu am y Cyfarfod Llawn yn y Senedd trwy ymweld â’r siambr drafod wreiddiol. Trwy ddefnyddio propiau byddant yn dysgu am rôl y Llywydd, y Prif Weinidog, Gweinidogion Llywodraeth Cymru ac Aelodau meinciau cefn y Senedd.

Cyflwyno mater a data ar y sgrin. Cyflwyno dwy farn gyferbyniol ar y ffordd orau i fynd i’r afael â’r mater. Gofyn i’r disgyblion drafod a herio’r safbwyntiau hyn.

Gallaf ffurfio, mynegi a thrafod fy marn fy hun ar ystod o faterion ar ôl ystyried tystiolaeth a barn pobl eraill.

Gallaf gydnabod y gall barn newid dros amser.

Gallaf wrando’n empathig ar safbwyntiau gwahanol bobl ar bynciau amrywiol, gan eu defnyddio nhw i ddod i fy nghasgliadau fy hun.

Bydd y disgyblion yn dysgu am nodweddion cynaliadwyedd y Senedd, yn cwrdd â’u Haelodau (os ydynt ar gael) ac yn dysgu mwy am waith Aelod o’r Senedd.

Gallaf gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau, a gallaf rannu barn a thystiolaeth gyda’r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ac aelodau etholedig yn fy nghymuned.

 

Pŵer a Gwleidyddiaeth

Gweithgaredd

Cysylltiadau â’r cwricwlwm

Gweithgaredd 1

Beth yw’r Senedd?

Archwilio sut y gallant gael llais wrth greu Cymru gynaliadwy.

Gweithgaredd 2

Archwilio mater yn feirniadol gan ddefnyddio dadansoddiad PESTLE.

Gallaf wneud penderfyniadau, nodi cyfleoedd a chynllunio camau priodol i leisio fy marn.

Gallaf egluro pwysigrwydd y rôl y mae grwpiau, llywodraethau, busnesau a sefydliadau anllywodraethol yn ei chwarae wrth greu dyfodol cynaliadwy, a sut maen nhw’n effeithio ar bobl a’u hawliau ac ar yr amgylchedd.

Bydd y disgyblion yn dysgu am y Cyfarfod Llawn yn y Senedd trwy ymweld â’r siambr drafod wreiddiol.

Trafod y materion a’r syniadau a gyflwynir. Gofyn i’r disgyblion drafod a herio’r safbwyntiau hyn.

Gallaf gyfleu fy yr hyn rwy’n ei feddwl, fy nheimladau a fy marn mewn cyd-destunau heriol a dadleuol gan ddangos empathi a pharch.

Bydd y disgyblion yn dysgu am nodweddion cynaliadwyedd y Senedd, yn cwrdd â’u Haelodau (os ydynt ar gael) ac yn dysgu mwy am waith Aelod o’r Senedd.

Gallaf gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau, a gallaf rannu barn a thystiolaeth gyda’r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ac aelodau etholedig yn fy nghymuned.

 

Ein Senedd | Blwyddyn 7 - 9

Gweithgaredd

Cysylltiadau â’r cwricwlwm

Bydd y disgyblion yn dysgu am y Cyfarfod Llawn yn y Senedd trwy ymweld â’r siambr drafod wreiddiol.

Trwy ddefnyddio propiau byddant yn dysgu am rôl y Llywydd, y Prif Weinidog, Gweinidogion Llywodraeth Cymru ac Aelodau meinciau cefn y Senedd.

Bydd y disgyblion yn trafod pwnc o’r rhestr hon:

 • Fy Nghymru, Fy Mhlaned
 • Ffitrwydd a Lles
 • Fy Mreuddwydion
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Gallaf ddeall a disgrifio sut mae fy nghymuned yn cael ei llywodraethu a sut mae pobl yn cael eu cynrychioli.

Gallaf wrando ar wybodaeth am amrywiaeth o bynciau a’u deall, gan grynhoi’r prif bwyntiau.

Gallaf ffurfio, mynegi a thrafod fy marn fy hun ar ystod o faterion ar ôl ystyried tystiolaeth a barn pobl eraill.

Bydd y disgyblion yn arsylwi Cyfarfod Llawn.

Gallaf ddeall bod penderfyniadau yn gallu cael eu gwneud yn unigol ac ar y cyd, ac y gall ystod o ffactorau ddylanwadu arnyn nhw.

 

Ein Senedd | Blwyddyn 10

Gweithgaredd

Cysylltiadau â’r cwricwlwm

Bydd y disgyblion yn dysgu am y Cyfarfod Llawn yn y Senedd trwy ymweld â’r siambr drafod wreiddiol. Bydd y disgyblion yn dysgu am strwythur, rôl a phwerau’r Senedd.

Bydd y disgyblion yn trafod pwnc o’r rhestr hon:

 • Fy Nghymru, Fy Mhlaned
 • Ffitrwydd a Lles
 • Fy Mreuddwydion
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Gallaf gymharu a gwerthuso systemau llywodraethu lleol, cenedlaethol a byd-eang, gan gynnwys systemau llywodraeth a democratiaeth yng Nghymru, gan ystyried eu heffaith ar gymdeithasau yn y gorffennol a’r presennol, a hawliau a chyfrifoldebau dinasyddion yng Nghymru.

 

Gallaf ffurfio, mynegi a thrafod fy marn fy hun ar ystod o faterion ar ôl ystyried tystiolaeth a barn pobl eraill.

Bydd y disgyblion yn arsylwi Cyfarfod Llawn.

Gallaf ddeall bod penderfyniadau yn gallu cael eu gwneud yn unigol ac ar y cyd, ac y gall ystod o ffactorau ddylanwadu arnyn nhw.

 

Ymweliad gan Senedd Ysgol neu Gyngor Ysgol Uwchradd

Gweithgaredd

Cysylltiadau â’r cwricwlwm

Mae pobl Cymru yn addasu i fywyd ar ôl y gwaethaf o bandemig y coronafeirws. Mae angen i Aelodau o’r Senedd adeiladu Cymru well ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Ystyried pa benderfyniadau y byddent yn eu gwneud o dan y themâu canlynol:

 • Amddiffyn y Blaned
 • Ffitrwydd a Lles
 • Y Celfyddydau
 • Addysg
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Bydd y disgyblion yn cynnig atebion ymarferol ac yn cyfiawnhau eu penderfyniad wrth weithredu’n wleidyddol.

Gallaf ddeall a disgrifio sut mae fy nghymuned yn cael ei llywodraethu a sut mae pobl yn cael eu cynrychioli.

Gallaf ystyried ffactorau a goblygiadau perthnasol wrth wneud penderfyniadau yn unigol ac ar y cyd.

Rwyf wedi cynllunio a chymryd rôl weithredol mewn ymateb i heriau a chyfleoedd yn fy nghymuned leol, neu yng Nghymru neu’r byd ehangach ac rwyf wedi gwneud hynny’n unigol neu fel rhan o dîm.

Gallaf gydnabod y bydd rhai penderfyniadau a wnaf yn cael effaith hirdymor ar fy mywyd a bywydau pobl eraill.

Bydd y disgyblion yn dysgu am y Cyfarfod Llawn yn y Senedd trwy ymweld â’r siambr drafod wreiddiol. Trwy ddefnyddio propiau byddant yn dysgu am rôl y Llywydd, y Prif Weinidog, Gweinidogion Llywodraeth Cymru ac Aelodau meinciau cefn y Senedd.

Bydd y disgyblion yn trafod mater yn ymwneud ag un o’r pynciau hyn:

 • Fy Nghymru, Fy Mhlaned
 • Ffitrwydd a Lles
 • Addysg
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Gallaf wrando ar wybodaeth am amrywiaeth o bynciau a’u deall, gan grynhoi’r prif bwyntiau.

Gallaf wrando’n empathig ar safbwyntiau gwahanol bobl ar bynciau amrywiol.

Gallaf ymateb i safbwyntiau pobl eraill, gan ofyn am eglurder, strwythuro dadleuon, crynhoi ac egluro’r hyn rwyf wedi’i glywed, ei ddarllen neu ei weld.

Bydd y disgyblion yn dysgu am nodweddion cynaliadwyedd y Senedd, yn cwrdd â’u Haelodau (os ydynt ar gael) ac yn dysgu mwy am waith Aelod o’r Senedd.

Gallaf gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau, a gallaf rannu barn a thystiolaeth gyda’r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ac aelodau etholedig yn fy nghymuned.

 

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gweithgaredd

Cysylltiadau â’r cwricwlwm

Bydd y disgyblion yn dysgu am y pobl sy'n gweithio yn y Senedd ac yn dysgu am rôl eu cynrychiolwyr.

Bydd y disgyblion yn dysgu am nodweddion cynaliadwyedd y Senedd, yn cwrdd â’u Haelodau (os ydynt ar gael) ac yn dysgu mwy am waith Aelod o’r Senedd.

 

Gallaf adnabod y Senedd

Deallaf fod penderfyniadau a wneir gan fy Aelodau o'r Senedd yn effeithio ar fy mywyd.

Gallaf gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau, a gallaf rannu barn a thystiolaeth gyda’r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ac aelodau etholedig yn fy nghymuned.

Bydd y disgyblion yn ymweld â Siambr Hywel, siambr drafod sy’n llawn offer, er mwyn lleisio'u barn.

Bydd grwpiau'n defnyddio propiau i ddysgu am y Llywydd, Gweinidogion Llywodraeth Cymru ac MSs eraill.

Bydd dysgwyr yn defnyddio'r meicroffonau a'r dechnoleg bleidleisio i drafod pwnc.

Gallaf sicrhau bod fy llais yn cael ei glywed. Gallaf rannu fy marn â phobl eraill.

Gallaf ffurfio, mynegi a thrafod fy marn fy hun.