Gweithgareddau ysgolion uwchradd yn cysylltu â’r cwricwlwm

Cyhoeddwyd 17/08/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 24/05/2023   |   Amser darllen munudau

Mae ein holl weithgareddau fel rhan o’ch ymweliad â’r Senedd yn gysylltiedig â chwricwlwm newydd Cymru. Dewch i wybod mwy am y cysylltiadau yn ein sesiynau.

Pŵer a Phrotest (CA3/CA4)

Gweithgaredd

Cysylltiadau â’r cwricwlwm

Trafod ymgyrchoedd ac ymgyrchwyr amrywiol Dysgu am broses ddeisebau’r Senedd. Creu ymgyrch berthnasol ac effeithiol ar fater sy’n bwysig i’r disgyblion.

Mae gen i ddealltwriaeth o ystod o systemau llywodraethu a sut mae pobl wedi cael eu cynrychioli ar lefelau lleol, cenedlaethol a byd-eang, gan gynnwys sut mae systemau llywodraeth yng Nghymru yn gweithredu nawr ac yn y gorffennol, a gallaf gymharu ac egluro gwahaniaethau rhwng y systemau hyn.

Gallaf ddadansoddi ac egluro effaith penderfyniadau a wneir gan unigolion, llywodraethau lleol, cenedlaethol neu fyd-eang, a sefydliadau anllywodraethol ar bobl, eu hawliau a’r amgylchedd.

Gallaf wneud penderfyniadau, nodi cyfleoedd a chynllunio camau priodol i leisio fy marn.

Bydd y disgyblion yn dysgu am y Cyfarfod Llawn yn y Senedd trwy ymweld â’r siambr drafod wreiddiol. Trwy ddefnyddio propiau byddant yn dysgu am rôl y Llywydd, y Prif Weinidog, Gweinidogion Llywodraeth Cymru ac Aelodau meinciau cefn y Senedd.

Cyflwyno mater a data ar y sgrin. Cyflwyno dwy farn gyferbyniol ar y ffordd orau i fynd i’r afael â’r mater. Gofyn i’r disgyblion drafod a herio’r safbwyntiau hyn.

Gallaf ffurfio, mynegi a thrafod fy marn fy hun ar ystod o faterion ar ôl ystyried tystiolaeth a barn pobl eraill.

Gallaf gydnabod y gall barn newid dros amser.

Gallaf wrando’n empathig ar safbwyntiau gwahanol bobl ar bynciau amrywiol, gan eu defnyddio nhw i ddod i fy nghasgliadau fy hun.

Bydd y disgyblion yn dysgu am nodweddion cynaliadwyedd y Senedd, yn cwrdd â’u Haelodau (os ydynt ar gael) ac yn dysgu mwy am waith Aelod o’r Senedd.

Gallaf gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau, a gallaf rannu barn a thystiolaeth gyda’r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ac aelodau etholedig yn fy nghymuned.

 

Y Gorffennol, y Presennol a’r Dyfodol (CA3)

Gweithgaredd

Cysylltiadau â’r cwricwlwm

Ymweliad â’r Senedd (Presennol)

 

Bydd disgyblion yn dysgu am Gyfarfod Llawn  y Senedd drwy fynd i'r Siambr drafod.

Bydd y disgyblion yn dysgu am nodweddion cynaliadwyedd y Senedd, yn cwrdd â'u Haelodau (os ydynt ar gael) ac yn dysgu mwy am waith AS yn y Cyfarfod Llawn a Phwyllgorau.

Rwy’n gallu deall a disgrifio sut mae fy nghymuned yn cael ei llywodraethu a sut mae pobl yn cael eu cynrychioli.

 

Rwy’n gallu cymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau, ac rwy’n gallu rhannu barn a thystiolaeth gyda’r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ac aelodau etholedig yn fy nghymuned.

 

Pierhead ( Gorffennol )

Dewch i ddarganfod sut y gwnaeth yr adeilad a'i drigolion helpu lunio Bae Caerdydd o'r 1880au i’r 1950au.

 

Bydd dysgwyr yn cwblhau llyfryn gweithgareddau i'w helpu i archwilio hanes ‘Tiger Bay’ a'r Dociau.

Rwy’n gallu disgrifio'r gwahanol ffyrdd mae gwledydd a chymdeithasau, gan gynnwys Cymru wedi cael eu llywodraethu yn y gorffennol a'r presennol.

 

Pierhead ( Dyfodol)

 

Fel dinasyddion gwybodus bydd dysgwyr yn meddwl yn feirniadol am broblemau a materion mewn cymdeithas drwy werthfawrogiad o ddatblygu cynaliadwy. Bydd y disgyblion yn archwilio sut y gallent chwarae rhan weithredol wrth lunio Cymru i'r dyfodol trwy lens Deddf Llesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol ( Cymru).

 

 

Rwy’n gallu deall canlyniadau fy ngweithredoedd a gweithredoedd pobl eraill a sut mae'r rhain yn effeithio ar faterion lleol, cenedlaethol a byd-eang.

 

Sut mae Cymru yn cael ei lywodraethu? (CA4)

Gweithgaredd

Cysylltiadau â’r cwricwlwm

Sut mae Cymru yn cael ei lywodraethu?

 

Cyflwyniad Powerpoint yn archwilio beth yw’r Senedd a’r gwahaniaeth rhwng y Senedd â Llywodraeth Cymru. Bydd dysgwyr yn dechrau deal y gwahaniaethau rhwng pwerau y Senedd a Senedd y DU ac archwilio sut gall unigolion a grwpiau dylanwadu ar y broses.

Gallaf wneud penderfyniadau, nodi cyfleoedd a chynllunio camau priodol i leisio fy marn.

Gallaf egluro pwysigrwydd y rôl y mae grwpiau, llywodraethau, busnesau a sefydliadau anllywodraethol yn ei chwarae wrth greu dyfodol cynaliadwy, a sut maen nhw’n effeithio ar bobl a’u hawliau ac ar yr amgylchedd.

Bydd y disgyblion yn dysgu am y Cyfarfod Llawn yn y Senedd trwy ymweld â’r siambr drafod wreiddiol.

Trafod y materion a’r syniadau a gyflwynir. Gofyn i’r disgyblion drafod a herio’r safbwyntiau hyn.

Gallaf gyfleu fy yr hyn rwy’n ei feddwl, fy nheimladau a fy marn mewn cyd-destunau heriol a dadleuol gan ddangos empathi a pharch.

Bydd y disgyblion yn dysgu am nodweddion cynaliadwyedd y Senedd, yn cwrdd â’u Haelodau (os ydynt ar gael) ac yn dysgu mwy am waith Aelod o’r Senedd.

Gallaf gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau, a gallaf rannu barn a thystiolaeth gyda’r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ac aelodau etholedig yn fy nghymuned.

Ein Senedd (CA3)

Gweithgaredd

Cysylltiadau â’r cwricwlwm

Bydd y disgyblion yn dysgu am y Cyfarfod Llawn yn y Senedd trwy ymweld â’r siambr drafod wreiddiol.

Trwy ddefnyddio propiau byddant yn dysgu am rôl y Llywydd, y Prif Weinidog, Gweinidogion Llywodraeth Cymru ac Aelodau meinciau cefn y Senedd.

Bydd y disgyblion yn trafod pwnc, er enghraifft:

 • Fy Nghymru, Fy Mhlaned
 • Ffitrwydd a Lles
 • Fy Mreuddwydion
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Gallaf ddeall a disgrifio sut mae fy nghymuned yn cael ei llywodraethu a sut mae pobl yn cael eu cynrychioli.

Gallaf wrando ar wybodaeth am amrywiaeth o bynciau a’u deall, gan grynhoi’r prif bwyntiau.

Gallaf ffurfio, mynegi a thrafod fy marn fy hun ar ystod o faterion ar ôl ystyried tystiolaeth a barn pobl eraill.

Bydd y disgyblion yn arsylwi Cyfarfod Llawn.

Gallaf ddeall bod penderfyniadau yn gallu cael eu gwneud yn unigol ac ar y cyd, ac y gall ystod o ffactorau ddylanwadu arnyn nhw.

 

Ein Senedd (CA4)

Gweithgaredd

Cysylltiadau â’r cwricwlwm

Bydd y disgyblion yn dysgu am y Cyfarfod Llawn yn y Senedd trwy ymweld â’r siambr drafod wreiddiol. Bydd y disgyblion yn dysgu am strwythur, rôl a phwerau’r Senedd.

Bydd y disgyblion yn trafod pwnc, er enghraifft:

 • Fy Nghymru, Fy Mhlaned
 • Ffitrwydd a Lles
 • Fy Mreuddwydion
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Gallaf gymharu a gwerthuso systemau llywodraethu lleol, cenedlaethol a byd-eang, gan gynnwys systemau llywodraeth a democratiaeth yng Nghymru, gan ystyried eu heffaith ar gymdeithasau yn y gorffennol a’r presennol, a hawliau a chyfrifoldebau dinasyddion yng Nghymru.

 

Gallaf ffurfio, mynegi a thrafod fy marn fy hun ar ystod o faterion ar ôl ystyried tystiolaeth a barn pobl eraill.

Bydd y disgyblion yn arsylwi Cyfarfod Llawn.

Gallaf ddeall bod penderfyniadau yn gallu cael eu gwneud yn unigol ac ar y cyd, ac y gall ystod o ffactorau ddylanwadu arnyn nhw.

 

Ymweliad gan Senedd Ysgol neu Gyngor Ysgol Uwchradd

Gweithgaredd

Cysylltiadau â’r cwricwlwm

Bydd Senedd yr Ysgol neu gynrychiolwyr y Cyngor yn archwilio'r tebygrwydd rhwng eu rolau ac Aelodau o'r Senedd. Bydd cynrychiolwyr yn chwarae rhan gwaith AS wrth iddynt efelychu Cyfarfod Llawn yn y siambr drafod wreiddiol.

Gallaf ddeall a disgrifio sut mae fy nghymuned yn cael ei llywodraethu a sut mae pobl yn cael eu cynrychioli.

Gallaf ystyried ffactorau a goblygiadau perthnasol wrth wneud penderfyniadau yn unigol ac ar y cyd.

Rwyf wedi cynllunio a chymryd rôl weithredol mewn ymateb i heriau a chyfleoedd yn fy nghymuned leol, neu yng Nghymru neu’r byd ehangach ac rwyf wedi gwneud hynny’n unigol neu fel rhan o dîm.

Gallaf gydnabod y bydd rhai penderfyniadau a wnaf yn cael effaith hirdymor ar fy mywyd a bywydau pobl eraill.

Bydd y disgyblion yn dysgu am y Cyfarfod Llawn yn y Senedd trwy ymweld â’r siambr drafod wreiddiol. Trwy ddefnyddio propiau byddant yn dysgu am rôl y Llywydd, y Prif Weinidog, Gweinidogion Llywodraeth Cymru ac Aelodau meinciau cefn y Senedd.

Bydd y disgyblion yn trafod mater er enghraifft:

 • Fy Nghymru, Fy Mhlaned
 • Ffitrwydd a Lles
 • Addysg
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Gallaf wrando ar wybodaeth am amrywiaeth o bynciau a’u deall, gan grynhoi’r prif bwyntiau.

Gallaf wrando’n empathig ar safbwyntiau gwahanol bobl ar bynciau amrywiol.

Gallaf ymateb i safbwyntiau pobl eraill, gan ofyn am eglurder, strwythuro dadleuon, crynhoi ac egluro’r hyn rwyf wedi’i glywed, ei ddarllen neu ei weld.

Bydd y disgyblion yn dysgu am nodweddion cynaliadwyedd y Senedd, yn cwrdd â’u Haelodau (os ydynt ar gael) ac yn dysgu mwy am waith Aelod o’r Senedd.

Gallaf gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau, a gallaf rannu barn a thystiolaeth gyda’r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ac aelodau etholedig yn fy nghymuned.

 

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gweithgaredd

Cysylltiadau â’r cwricwlwm

Bydd y disgyblion yn dysgu am y pobl sy'n gweithio yn y Senedd ac yn dysgu am rôl eu cynrychiolwyr.

Bydd y disgyblion yn dysgu am nodweddion cynaliadwyedd y Senedd, yn cwrdd â’u Haelodau (os ydynt ar gael) ac yn dysgu mwy am waith Aelod o’r Senedd.

 

Gallaf adnabod y Senedd

Deallaf fod penderfyniadau a wneir gan fy Aelodau o'r Senedd yn effeithio ar fy mywyd.

Gallaf gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau, a gallaf rannu barn a thystiolaeth gyda’r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ac aelodau etholedig yn fy nghymuned.

Bydd y disgyblion yn ymweld â Siambr Hywel, siambr drafod sy’n llawn offer, er mwyn lleisio'u barn.

Bydd grwpiau'n defnyddio propiau i ddysgu am y Llywydd, Gweinidogion Llywodraeth Cymru ac MSs eraill.

Bydd dysgwyr yn defnyddio'r meicroffonau a'r dechnoleg bleidleisio i drafod pwnc.

Gallaf sicrhau bod fy llais yn cael ei glywed. Gallaf rannu fy marn â phobl eraill.

Gallaf ffurfio, mynegi a thrafod fy marn fy hun.