24/01/2017 - Cwestiynau ac Atebion Ysgrifenedig y Cynulliad

Cyhoeddwyd 18/01/2017   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 08/02/2017

​Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 17 Ionawr 2017 i'w hateb ar 24 Ionawr 2017

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Caiff yr atebion eu cyhoeddi yn yr iaith y maent yn cael eu darparu, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a ddarperir yn Gymraeg.

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad a nodi faint o arian sydd wedi cael ei glustnodi i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro mewn perthynas â'r Mentrau Rhestrau Aros ar gyfer gwasanaethau optometreg? (WAQ71881)

Derbyniwyd ateb ar 20 Ionawr 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (Vaughan Gething):  For 2016-17, we have given Cardiff and Vale University Health Board £7.5 million to help maintain performance over the winter period.  It is up to the health board to decide how they spend this money to achieve the targets agreed in line with their priorities for their local community.

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r amseroedd aros ar gyfer optometreg ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro dros y tair blynedd diwethaf? (WAQ71882)

Derbyniwyd ateb ar 20 Ionawr 2017

Vaughan Gething: Attached is a link to the StatsWales website for the latest Referral to Treatment (RTT) figures: https://statswales.gov.wales/Catalogue/Health-and-Social-Care/NHS-Hospital-Waiting-Times/Referral-to-Treatment/patientpathwayswaitingtostarttreatment-by-month-groupedweeks

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau pa arian sydd wedi'i dalu i CESP i ddarparu gwasanaethau optometreg yn Ysbyty Athrofaol Cymru o fewn y Fenter Rhestrau Aros, ac unrhyw arian arall ar gyfer gwasanaethau ym maes optometreg hyd yn hyn?  (WAQ71883)

Derbyniwyd ateb ar 20 Ionawr 2017

Vaughan Gething: This information is not held centrally.
 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A all Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau bod CESP wedi ennill y contract ar gyfer gwasanaethau optometreg ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn dilyn proses dendro gystadleuol? (WAQ71884)

Derbyniwyd ateb ar 24 Ionawr 2017

Vaughan Gething: Health boards in Wales, as individual statutory bodies, are responsible for managing their own procurement of goods and services. The Welsh Government does not hold this information.

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

 

Paul Davies (Preseli Sir Benfro): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet asesiad o'r adroddiad "Multiomics reveal non-alcoholic fatty liver disease in rats following chronic exposure to an ultra-low dose of Roundup herbicide"? (WAQ71885)

Derbyniwyd ateb ar 24 Ionawr 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig (Lesley Griffiths): We are aware of this peer-reviewed paper which was published 9 January in Nature Scientific Reports.  We have forwarded it to the secretariat of the Expert Committee on Pesticides, who provide advice to UK Ministers on pesticides issues for their expert consideration. 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Ymhellach i'r ateb i WAQ71844, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau a yw'n fodlon bod y llwybr mynediad at fferm wynt Mynydd y Gwair wedi'i gwblhau, neu a oes angen cyfnewid rhagor o dir er mwyn cwblhau'r llwybr mynediad? (WAQ71886)

Derbyniwyd ateb ar 27 Ionawr 2017

Lesley Griffiths: The application received to deregister certain land as common land and register other land as replacement common land at Mynydd y Gwair was in part to enable the development of an access track. The order granting the application included parts of the existing track, and the replacement common land.

The alignment of the access track is a matter for the City and County of Swansea and the developer.  

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Ymhellach i'r ateb i WAQ71844, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddarparu map manwl yn amlinellu pa dir yn union yn ymwneud â'r llwybr mynediad at fferm wynt Mynydd y Gwaith yw tir sydd wedi'i ryddhau ac wedi'i ddatgofrestru fel tir comin? (WAQ71887)

Derbyniwyd ateb ar 27 Ionawr 2017

Lesley Griffiths: The maps showing the deregistration and exchange of common land under section 16 and 17 of the Commons Act 2006 in respect of common land at Mynydd y Gwair are published on the Welsh Government website at the following link. 

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/common/commonsact2006/deregistration-exchange/determination-of-applications/58470389/?lang=en 
 
Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Ymhellach i'r ateb i WAQ71844, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddarparu copi o'r gorchymyn datgofrestru a chyfnewid a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru mewn perthynas â'r llwybr mynediad at fferm wynt Mynydd y Gwair? (WAQ71888)

Derbyniwyd ateb ar 27 Ionawr 2017

Lesley Griffiths: The deregistration and exchange order made under section 16 and 17 of the Commons Act 2006 in respect of common land at Mynydd y Gwair is published on the Welsh Government website at the following link.  

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/common/commonsact2006/deregistration-exchange/determination-of-applications/58470389/?lang=en

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau a gaiff y £10 miliwn ychwanegol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer rhyddhad ardrethi busnes yn cael ei ddosbarthu i awdurdodau lleol iddynt hwy ei gymhwyso'n awtomatig fel rhan o'r broses o anfon biliau? (WAQ71877)

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Y wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau a fydd angen i fusnesau wneud cais am y cyllid pontio ychwanegol ac, os felly, beth fydd y broses hon yn ei olygu? (WAQ71878)

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet nodi pa feini prawf y bydd angen i fusnesau eu bodloni er mwyn bod yn gymwys i gael y cymorth ychwanegol o ran rhyddhad ardrethi busnes? (WAQ71879)

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau a yw'r gronfa rhyddhad pontio ychwanegol wedi'i bwriadu ar gyfer busnesau bach neu fusnesau o bob maint sy'n wynebu cynnydd yn eu biliau ardrethi busnes? (WAQ71880)

Derbyniwyd ateb ar 24 Ionawr 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol (Mark Drakeford):  I provided an update on the additional £10 million targeted relief for high street retailers in Plenary on 18 January.  I will be introducing a specially targeted grant scheme similar to the previous Wales Retail Relief scheme.  The relief will be administered by local authorities and will provide a flat-rate reduction in liability for eligible ratepayers. The full details of the scheme are being finalised with local authorities to ensure that the relief can be targeted at those most in need of support and easily and effectively administered.  Legal considerations are also in hand to determine whether the relief can be applied directly to eligible ratepayers' bills.  I will make a written statement providing Members with details of the scheme in due course.