28/09/2017 - Cwestiynau ac Atebion Ysgrifenedig y Cynulliad

Cyhoeddwyd 22/09/2017   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 05/10/2017

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a gyflwynwyd ar 21 Medi 2017 i'w hateb ar 28 Medi 2017

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Mae'n rhaid cyflwyno Cwestiynau Ysgrifenedig o leiaf bum diwrnod gwaith cyn y maent i gael eu hateb.  Yn ymarferol, bydd Gweinidogion yn ceisio ateb o fewn saith neu wyth diwrnod ond nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Caiff yr atebion eu cyhoeddi yn yr iaith y maent yn cael eu darparu, gyda chyfieithiad i'r Saesneg o ymatebion a ddarperir yn Gymraeg.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Steffan Lewis (Dwyrain De Cymru): Faint o dir ac eiddo sy'n eiddo i'r cyhoedd y mae Llywodraeth Cymru wedi'u clustnodi ar gyfer datblygu a beth fydd natur y fath ddatblygiad? (WAQ74235)

Derbyniwyd ateb ar 27 Medi 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol(Mark Drakeford): The responsibility and control for the designation of land and property for development (including publicly owned assets) sits with local planning authorities. Local planning authorities in Wales have a statutory duty to prepare a local development plan within the framework set by national planning policy.

The Welsh Government provides support to public bodies so that public land can be brought forward for development. I refer you to the recently published report on the Welsh Public Sector Collaborative Estate Initiative – Cwm Taf pilot, which was funded by the Welsh Government.

http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2017/cwmtafpilot/?lang=en

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau cyfanswm y gost i Lywodraeth Cymru o ffordd mynediad y gogledd arfaethedig i'r Parc Busnes Awyrofod yn Sain Tathan, gan nodi'r holl ffactorau a ystyriwyd wrth benderfynu ar hyfywedd y prosiect? (WAQ74236)

Derbynwiyd ateb ar 26 Medi 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith (Ken Skates): The total cost to the Welsh Government of the proposed Northern Access Road to the Aerospace Business Park in St Athan cannot be confirmed as final bids from the contractors, shortlisted to respond, are yet to be received.
The viability for the Northern Access Road is founded on the Welsh Government's commitment to delivering the aspirations of the Cardiff Airport and St Athan Enterprise Zone of which the Aerospace Business Park is a fundamental part.

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael gyda'i chymheiriaid yn San Steffan i sicrhau bod unrhyw fframweithiau amgylcheddol DU-gyfan yn rhoi sylw dyledus i'r deddfau datganoledig, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, ar ôl Brexit? (WAQ74234)

Derbyniwyd ateb ar 3 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig (Lesley Griffiths): I will write to you as soon as possible and a copy of my letter will be published on the internet.