Ymgynghoriad ar y Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant

Hoffem gael eich adborth i helpu i lywio ein Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant. Bydd eich cyfraniad yn helpu i ddatblygu Senedd Cymru fel senedd hygyrch a chynhwysol i bobl Cymru.

Llenwch yr arolwg erbyn 17.00 ddydd Iau 30 Mehefin 2022.

 

I gael manylion ar sut rydym yn defnyddio ac yn storio eich gwybodaeth, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.

Cefndir

Cefndir yr ymgynghoriad

Comisiwn y Senedd yw’r enw a roddir ar gorff corfforaethol Senedd Cymru.

Mae Comisiwn y Senedd yn gwasanaethu’r Senedd i hwyluso ei llwyddiant hirdymor fel senedd gref, hygyrch a blaengar sy’n gweithredu’n effeithiol ar gyfer pobl Cymru.

Mae ein Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant ar gyfer 2016-21 yn cael ei hadnewyddu i adlewyrchu blaenoriaethau strategol Comisiwn y Chweched Senedd .

Amcanion drafft

Rydym wedi datblygu pedwar amcan blaenoriaeth wrth ochr map trywydd i’w cyflawni er mwyn datblygu cynhwysiant fel cyflogwr a sefydliad seneddol.

Mae’r amcanion blaenoriaeth yn rhoi sylw i’r canlynol:

  • Strategaeth a Llywodraethu
  • Diwylliant a Gwerthoedd o ran Arweinyddiaeth
  • Recriwtio a Chyflogaeth
  • Senedd hygyrch, gynhwysol i bobl Cymru

Lawrlwytho amcanion blaenoriaeth drafft

 

Hygyrchedd

Mynediad at wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad ar gael ar ffurf Iaith Arwyddion Prydain ac ar ffurf fersiwn Hawdd ei Darllen.


Cymryd rhan

Hoffem gael eich barn i helpu i lywio ein Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant.

 


Dychwelyd eich ymateb i’r ymgynghoriad

Gellir anfon ymatebion electronig at y cyfeiriad e-bost hwn: Amrywiaeth@Senedd.Cymru

Yn ogystal, gellir anfon ymatebion ar ffurf copi caled at y cyfeiriad a ganlyn:

Y Tîm Amrywiaeth a Chynhwysiant, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech gael yr ymgynghoriad mewn fformat arall (Braille, CD sain, ac ati) cysylltwch â ni ar y cyfeiriad e-bost a ganlyn: Amrywiaeth@Senedd.Cymru