Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

The next Senedd election is scheduled for 6 May. In recognition of the need to ensure a level playing field for all candidates during the election period, all committee activity will cease with effect from 7 April (except very limited activity in relation to urgent subordinate legislation or the provisions of Welsh Elections (Coronavirus) Act 2021). New committees are expected to be established before summer 2021.

Deddfwriaeth Sylfaenol

Biliau a gyflwynir yn y Senedd

Mae cylch gwaith y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn cynnwys cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y’u nodir yn Rheol Sefydlog 21 a thrafod unrhyw fater arall sy'n gysylltiedig â deddfwriaeth, cyfiawnder a'r cyfansoddiad sydd o fewn cymhwysedd y Senedd neu Weinidogion Cymru, neu sy'n gysylltiedig â'r cymhwysedd hwnnw, gan gynnwys craffu ar Filiau a gyflwynir yn y Senedd.

Mae adroddiadau gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar Filiau a gyflwynir yn y Senedd i'w gweld o dan y pennawd 'Adroddiadau Cyhoeddedig' isod.

Deddfau'r Senedd: Y Bumed Senedd

Cydsyniad Deddfwriaethol

Pan fydd Senedd y DU yn dymuno deddfu ar fater sydd eisioes wedi'i ddatganoli i Senedd Cymru, mae confensiwn yn ei gwneud yn ofynnol iddi gael cydsyniad Senedd Cymru cyn y gall basio'r ddeddfwriaeth dan sylw.

Ceir adroddiadau ar femoranda cydsyniad deddfwriaethol gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad o dan ‘Adroddiadau cyhoeddedig’ isod.

Darllen mwy am Cydsyniad Deddfwriaethol

Is Deddfwriaeth

Yng Nghymru, Gweinidogion Cymru sy'n gyfrifol am wneud is-ddeddfwriaeth gan ddefnyddio pwerau a roddir iddynt mewn deddfau galluogi fel Deddfau gan Senedd Cymru, Mesurau'r Cynulliad a Deddfau Senedd y Deyrnas Unedig. Cyfeirir at is-ddeddfwriaeth fel deddfwriaeth ddirprwyedig hefyd, am fod y ddeddf alluogi yn dirprwyo'r pŵer i wneud is-ddeddfwriaeth. Cyfeirir at is-ddeddfwriaeth fel deddfwriaeth eilaidd hefydd.

Gwaith eraill

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 15 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau’r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 21 (ac eithrio Rheol Sefydlog 21.8 i 21.11*) ac ystyried unrhyw fater arall yn ymwneud â deddfwriaeth, cyfiawnder a’r cyfansoddiad** sydd o fewn cymhwysedd y Senedd neu Weinidogion Cymru, neu sy'n gysylltiedig â chymhwysedd y Senedd neu Weinidogion Cymru, gan gynnwys ansawdd deddfwriaeth.

Newidiwyd enw'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar 29 Ionawr 2020 yn dilyn cynnig y cytunwyd arno yn y Senedd. Gweler hefyd adroddiad y Pwyllgor Busnes, Diwygio teitl y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, mis Ionawr 2020.

Dylid darllen unrhyw gyfeiriad ar dudalennau gwe'r Senedd, ar Senedd TV neu yn nhrawsgrifiadau cyfarfodydd at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad cyn 29 Ionawr 2020 fel cyfeiriad at y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

Diwygiwyd cylch gwaith y Pwyllgor yn dilyn penderfyniadau yn y Cyfarfod Llawn ar 14 Medi 2016* a 29 Ionawr 2020**.

Aelodau'r Pwyllgor