Cynnig 018 - Peter Fox AS

Cyhoeddwyd 06/09/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 21/09/2021   |   Amser darllen munudau

Mae'r canlynol yn gynnig ar gyfer Bil Aelod a gyflwynwyd yn ystod y Chweched Senedd:

Aelod sy'n Cynnig:

Peter Fox AS

Teitl y Bil Arfaethedig:

Bil Bwyd (Cymru)

Amcanion Polisi y Bil:

Diben y Bil yw sefydlu system fwyd mwy cynaliadwy yng Nghymru i wella diogelwch bwyd, gwella lles economaidd-gymdeithasol Cymru a chynnig mwy o ddewis i ddefnyddwyr.

Byddai'r Bil hefyd yn anelu at:

  • Rhoi dyletswydd ar Weinidogion Cymru i lunio strategaeth fwyd flynyddol i Gymru er mwyn mynd i'r afael â thlodi bwyd a diffyg maeth, a hynny er mwyn sicrhau twf cynaliadwy yn y sector bwyd i greu swyddi a denu buddsoddiad, a sicrhau bod cynhyrchwyr bwyd lleol cynaliadwy yn gallu cael gafael ar gymorth a chymhellion digonol;
  • Sefydlu Comisiwn Bwyd Cymru i gyd-gynhyrchu a chyflawni strategaeth system fwyd gwytnach a mwy integredig mewn cydweithrediad â rhanddeiliaid;
  • Darparu system fwyd mwy cynaliadwy a lleol, sy'n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol a gwasanaethau cyhoeddus eraill ddatblygu cynlluniau bwyd cymunedol i atgyfnerthu prosesau caffael cyhoeddus a chreu gwell seilwaith i gysylltu cynhyrchwyr a defnyddwyr bwyd;
  • Ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru adrodd yn flynyddol ar lefelau cynhyrchu bwyd yng Nghymru, a datblygu cyfres o ddangosyddion i ddangos cyfraniad y sector bwyd at sicrhau diogelwch bwyd;
  • Anelu at ddileu pob math o wastraff bwyd a mandadu archfarchnadoedd a siopau perthnasol eraill i roi bwyd diangen i elusennau a banciau bwyd er mwyn helpu’r bobl sydd fwyaf agored i niwed yn y gymdeithas;
  • Cryfhau’r gofynion statudol ar gyfer labeli bwyd, megis nodi’r wlad tarddiad ar gyfer bwyd a fwyteir gartref a bwyd a fwyteir mewn lleoliadau gwasanaeth bwyd/lletygarwch, yn ogystal â chynaliadwyedd bwyd a gynhyrchir yng Nghymru.