Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

​​​​​​Y Ll​​ywydd​

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​.​


 

Mae rôl Llywydd y Senedd yn adlewyrchu rolau Llefarwyr a Llywyddion mewn seneddau ledled y byd. Er y gall union gyfrifoldebau'r swydd amrywio o wlad i wlad, a bod gwahanol deitlau ganddynt, mae'r rôl yn debyg.

Y Llywydd sy'n cadeirio'r Cyfarfod Llawn​, gan aros yn wleidyddol ddiduedd bob amser. Mae'r Llywydd yn chwarae rhan weithgar wrth gynrychioli buddiannau'r Senedd a buddiannau Cymru yn genedlaethol, yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae hefyd yn cadeirio Comisiwn y Senedd.

Mae pob Llywydd yn dod â'i bersonoliaeth a'i bwyslais ei hun i'r swydd. Yr Aelod o'r Senedd dros Blaid Cymru, Elin Jones, yw 'r Llywyddy ar hyn o bryd, ac mae ganddi dair blaenoriaeth:

  • Gwneud Llywodraeth Cymru yn fwy atebol i'r Senedd a phobl Cymru;
  • Gwneud gwaith y Senedd yn fwy perthnasol ac amserol trwy drawsnewid y ffordd yr ydym yn rhannu gwybodaeth.
  • ​Manteisio i'r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael i'r Senedd, a'i gryfhau trwy roi pobl Cymru wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau.

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y Llywydd drwy ddilyn @yLlywydd ar Twitter. Gallwch hefyd gysylltu â hi drwy e-bostio Llywydd@senedd.cymru.​​​

​​
 
Llwydd at BME history month event 

Y Llywydd yn sefydlu Senedd Ieuenctid cyntaf Cymru​

Cadeiriodd Elin Jones AS, Llywydd Senedd Cymru, y trafodiadau ar 23 Chwefror 2019 yn ystod cyfarfod cyntaf erioed y Senedd Ieuenctid newydd, sy’n cynrychioli’r holl bobl ifanc yng Nghymru.

Mwy o w​ybodaeth​​​

 
 
 

Nodi 20 Mlynedd o Datganoli 

Cyhoeddodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru raglen o ddigwyddiadau i nodi 20 mlynedd ers ei sefydlu yn 1999.

Darganfyddwch beth sy'n digwydd

Dilynwch y Llywydd ar Twitter

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am waith y Llywydd yn y Pumed Cynulliad drwy ddilyn ei ffrwd Twitter swyddogol.

Dilynwch y Llywydd ar Twitter​​​​Newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bydd y Bil Senedd ac Etholiadau yn newid enw'r Cynulliad yn Senedd.

Mwy o wybodaeth


 

Tasglu newyddion a gwybodaeth ddigidol

Sut allwn ni gyfleu gwaith y Cynulliad Cenedlaethol i gynulleidfa ehangach yng Nghymru?

Mwy o wybodaeth

Gwyliwch y Datganiadau 90 Eiliad diweddaraf

Mae'r Aelodau bellach yn gallu codi materion cyfredol yn ystod y Cyfarfod Llawn trwy'r Cwestiynau Amserol neu'r Datganiadau 90 Eiliad. Cyflwynwyd yr eitemau hyn gan y Llywydd, a chânt eu cynnal bob dydd Mercher.

Gwyliwch ar Senedd.tv

Y Dirprwy Llywydd

Etholwyd Ann Jones AC yn Ddirprwy Lywydd newydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 

Dysgwch fwy am ​​y rôl​​​ 

 

Partners & Help