Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Adrian Crompton

Profile image for Adrian Crompton

Teitl: Archwilydd Cyffredinol Cymru, Archwilio Cymru

Aelodaeth

Gwybodaeth ychwanegol

Archwilydd Cyffredinol Cymru yw Adrian Crompton. Mae ei swydd yn annibynnol ar y llywodraeth. Nid yw’n was sifil a chaiff ei benodi gan y Frenhines.

Archwilydd Cyffredinol Cymru yw archwilydd allanol statudol y rhan fwyaf o’r sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae hyn yn golygu ei fod yn archwilio cyfrifon cynghorau sir a chynghorau bwrdeistrefi sirol, yr heddlu, yr awdurdodau tân ac achub, y parciau cenedlaethol a’r cynghorau cymuned, yn ogystal â Llywodraeth Cymru, cyrff cyhoeddus a noddir ganddi ac sy’n gysylltiedig â hi, Comisiwn y Cynulliad a chyrff y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Mae rôl yr Archwilydd Cyffredinol yn cynnwys archwilio sut y mae cyrff cyhoeddus yn rheoli ac yn gwario arian cyhoeddus, gan gynnwys sicrhau gwerth am arian wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi adroddiadau ar y gwaith hwnnw, a chaiff rhai ohonynt eu hystyried gan Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae hefyd yn rhoi adroddiad blynyddol ar sut mae awdurdodau lleol unigol yn cynllunio ar gyfer gwella.

Sefydlwyd Swydd Archwilydd Cyffredinol Cymru yn 2005 ac mae’r deiliad presennol, Adrian Crompton , wedi bod yn y swydd ers 21 Gorffennaf 2018. Gall unigolyn ddal y swydd hon am uchafswm o wyth mlynedd.

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru yn mynd i gyfarfodydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ac yn eistedd nesaf at y Cadeirydd yn ystod cyfarfodydd y Pwyllgor. Mae’r trefniant hwn yn pwysleisio rôl yr Archwilydd Cyffredinol fel y prif gynghorydd i’r Pwyllgor, ac mae’n egluro pwysigrwydd y rôl honno. Mae hefyd yn helpu i hwyluso’r cyfleoedd i’r Archwilydd Cyffredinol wneud cyfraniadau priodol yn rhwyddach yn ystod cyfarfodydd y Pwyllgor.

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help