Elin Jones Lloyd Warburton

Lloyd Warburton

Enwebwyd gan Elin Jones AS, Aelod o’r Senedd ar gyfer Ceredigion.

Dyma Lloyd Warburton; disgybl 6ed dosbarth yn Ysgol Penglais, Aberystwyth, a dreuliodd ei amser yn ystod y cyfnod clo yn sefydlu gwefan gyda'r gwybodaeth diweddaraf ar Covid-19, sef www.coronaviruscymru.wales

Mae'r wefan wedi chwarae rhan pwysig mewn cofnodi'r ffigyrau diweddaraf ar y feirws yng Nghymru.

 Oriel ar-lein o Hyrwyddwyr Cymunedol

Clwb Ffermwyr Ifanc Keyston

Enwebwyd gan Paul Davies AS, Aelod o’r Senedd dros Breseli Sir Benfro.

Fe wnaeth y clŵb dan arweiniad Eleri George  ymateb i Covid-19 drwy helpu’r gymuned 120 o weithiau. Maent hefyd wedi codi dros £2,700 i gleifion ysbyty yn Sir Benfro mewn taith gerdded noddedig yn ddiweddar.

Lee Waters Ffion Gwyther

Ffion Gwyther

Enwebwyd gan Lee Waters AS, Aelod o’r Senedd dros Lanelli.

'Gofynnwch i unrhyw un pwy yw actores orau Llanelli, a’r ateb fydd - "Ffion o Ffwrnes"'

Mae Ffion yn actores adnabyddus a phoblogaidd o Lanelli, ac mae’r fideos ohoni’n dynwared gwahanol gymeriadau o fyd teledu a ffilm wedi codi calon llawer o bobl yn ystod y cyfnod clo.

Lee Waters Steve Jenks

Steve Jenkins

Enwebwyd gan Lee Waters AS, Aelod o'r Senedd dros Lanelli.

Yn ystod y pandemig, mae’r artist graffiti, Steve, wedi bod yn ychwanegu sblash o liw o amgylch Llanelli. Mae Steve wedi bod yn peintio logos y GIG yn arddull superman, portreadau o enwogion a delweddau o obaith i godi calonnau pawb.

Lee Waters Celyn Matthews

Celyn Matthews

Enwebwyd gan Lee Waters AS, Aelod o’r Senedd dros Lanelli.

Drwy dyfu blodau haul a'u gadael y tu allan er mwyn i bobl gael eu cymryd, a thrwy greu cyfnewidfa lyfrau am ddim ar wal ei gardd (gydag ychydig o help gan ei rhieni), daeth Celyn o The Little Sunflower Library â llawenydd i'w chymuned, a hynny gan godi arian ar gyfer banciau bwyd a’r Ambiwlans Awyr Cymru.

Kirsty Williams Delores Ho Sang

Delores Ho Sang

Enwebwyd gan gan Kirsty Williams AS, Aelod o’r Senedd dros Aberhonddu a Sir Faesyfed.

“Yn siriol, yn gymwynasgar ac yn effeithlon bob tro, mae Del fel yr haul yn gwenu; mae’n wir hyrwyddwr cymunedol.”

Yn Rhaeadr Gwy, mae llawer o drigolion hŷn a bregus yn dweud efallai na fydden nhw wedi gweld pen draw Covid-19 heb Del. Mae Del wedi rhoi cefnogaeth iddyn nhw dros y ffôn, ac mae wedi helpu gyda eu siopa, a chasglu eu presgripsiynau.

Kirsty Williams YVC Foodbank

Canolfan Gwirfoddolwyr Ystradgynlais

Enwebwyd gan gan Kirsty Williams AS, Aelod o’r Senedd dros Aberhonddu a Sir Faesyfed.

Sefydlodd y gwirfoddolwyr hyn fanc bwyd yn Ganolfan Gwirfoddolwyr Ystradgynlais cyn pen wythnos o ddechrau’r cyfnod clo, ac ers hynny, mae eu hymroddiad a’u sgiliau trefnu wedi helpu pobl leol i ymdopi â’r cyfnod anodd hwn.

Kirsty Williams Kelvyn Jenkins

Kelvyn Jenkins

Enwebwyd gan Kirsty Williams AS, yr Aelod dros Frycheiniog a Sir Faesyfed.

Arweiniodd Kelvyn yr ymdrech i ailagor adeilad y Lleng Brydeinig yn y Gelli fel canolfan i’r gymuned, sy’n gartref i fanc bwyd llwyddiannus ac sy’n hynod fuddiol i bobl leol, yn enwedig y bobl fwyaf bregus.

Hyrwyddwyr Cymunedol