Polisi Diogelu Plantac Oedolion Agored i Niwed

Cyhoeddwyd 24/11/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 08/12/2020   |   Amser darllen munudau

Mae gweithio gydaphlant ac oedolion agored i niwed yn dod â chyfrifoldeb i'w cadw'n ddiogel. Mae Comisiwn y Senedd (“y Comisiwn”) wedi ymrwymo i sicrhauyr holl boblsy'n ymwneud â'i waith yn cael eu diogelu a bod eu hawliau'n cael eu gwarchod bob amser.

Mae diogelwch a llesiantplant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed o’r pwysmwyaf.

Diben y polisi hwn yw:-cymryd y camau sydd o fewn ein rheolaeth i amddiffyn plant ac oedolion agored i niwed, ynystod ymweliadau ag ystâd y Senedd, a phan fydd ein staff yn ymgysylltu â hwy yn y gymuned. -rhoi i weithwyr, contractwyr, gwirfoddolwyr a'r rhai sydd ar brofiad gwaith neu â threfniadautebyg (y cyfeirir atynt ar y cyd yn y ddogfen hon fel 'staff') yr egwyddorion cyffredinol sy'n arwain ein hymagwedd at ddiogelu.