Undo Things Done: Archebwch eich Tocyn

Cyhoeddwyd 15/07/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 22/07/2021   |   Amser darllen munudau

Undo Things Done 

 
Dyddiad: 26Gorffennaf – 5Medi 2021

Ar Agor: Dydd Llun - Dydd Gwener: 09.30 - 16.30, Dydd Sadwrn a dydd Sul: 10.30 - 16.30

Lleoliad: Y Senedd

 

Ynglŷn â'r arddangosfa hon

Mae'r Senedd yn falch o groesawu cyflwyniad cloi Undo Things Done, sef arddangosfa deithiol Sean Edwards a grëwyd ar gyfer Cymru yn Fenis / Wales in Venice 2019 fel rhan o Biennale Fenis, yr arddangosfa celfyddydau gweledol fwyaf yn y byd. 

Mae Undo Things Done yn dechrau gyda phrofiad Edwards o dyfu i fyny ar ystâd gyngor yng Nghaerdydd yn yr 1980au; mae’n dal yr hyn y mae'n ei alw'n amod o 'beidio â disgwyl llawer' ac yn trosi hynny i iaith weledol gyffredin; un sy'n dwyn i gof ffordd o fyw sy'n gyfarwydd i nifer fawr o bobl.   

 

Archebu tocyn am ddim 

Bydd angen i chi archebu tocyn am ddim cyn ymweld ag adeilad y Senedd.  

I archebu tocyn:  

Os na allwch ddod ar y diwrnod mwyach, rhowch wybod i ni a gallwn ailddyrannu eich tocyn/tocynnau.  

 

Sylwer, oherwydd capasiti cyfyngedig yr adeilad ar hyn o bryd, mae angen i ni gau'r adeilad i'r cyhoedd weithiau fel y gall busnes hanfodol y Senedd barhau. Nid ydym yn disgwyl i hyn ddigwydd yn aml, ond os yw’n digwydd, byddwn yn cysylltu â chi i aildrefnu neu ganslo eich archeb. 

 

Yn ystod eich ymweliad 

Mae gennym fesurau ar waith i gadw ein hymwelwyr, staff ac Aelodau yn ddiogel, sef:  

 • gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw pellter o 2 fetr bob amser rhyngoch chi ac unrhyw un nad yw’n byw yn yr un aelwyd â chi; 
 • gofynnwn ichi olchi eich dwylo yn rheolaidd a/neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo, a fydd ar gael mewn mannau cyffredin drwy’r adeilad;   
 • mae system unffordd ar waith o amgylch yr adeilad;  
 • bydd angen i bawb dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus drwy gydol eich ymweliad, oni bai eich bod wedi eich eithrio; 
 • ni chaniateir i chi fynd yn ôl i mewn i’r adeilad ar ôl i chi adael. Cadwch hyn mewn cof wrth gynllunio’ch ymweliad;  
 • efallai y byddwn yn rhannu’ch gwybodaeth â’r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (Test, Trace and Protect). 

 

Ystyriaethau cyn ymweld 

 • peidiwch â dod i’r adeilad os oes gennych unrhyw symptomau Covid-19, neu os cawsoch gyfarwyddiadau i hunan-ynysu, neu os oes gan unrhyw un yn eich cartref symptomau Covid-19; 
 • bydd codau QR ar gyfer ap hysbysiadau Covid-19 y GIG yn cael eu harddangos pan fyddwch yn cyrraedd. Os nad ydych eisoes wedi lawrlwytho'r ap, byddem yn eich annog i wneud hynny; 
 • caniatewch tua 15 munud ar gyfer mynd drwy’r broses ddiogelwch;  
 • efallai y bydd ciw byr y tu allan i'r adeilad cyn mynd i mewn;  
 • peidiwch â dod â llawer o eiddo gyda chi, gan fod gennym ni system ddiogelwch debyg i faes awyr ac mae’r holl ymwelwyr ac eiddo yn cael eu sganio;  
 • bydd ein caffi, siop, toiledau a'n cyfleuster Changing Places ar agor, ond bydd yr ystafell gotiau ar gau.  
 • ar ôl y broses ddiogelwch bydd aelod o’n tîm yn rhoi esboniad byr i chi o'r hyn i'w ddisgwyl yn yr adeilad.