Siambr

Siambr

Y Comisiynwyr, eu rôl a chyfarfodydd

Cyhoeddwyd 01/11/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 16/06/2021   |   Amser darllen munudau

Mae’n ofynnol i’r Senedd, yn ôl y gyfraith, benodi Comisiynwyr y Senedd, sy’n gyfrifol am ddarparu’r staff a’r adnoddau sydd eu hangen i’r Senedd gyflawni ei waith yn effeithiol ar gyfer pobl Cymru.

Caiff y Comisiwn ei gadeirio gan y Llywydd, ac mae’n cynnwys pedwar Aelod o'r Senedd sydd wedi cael eu hethol gan y Senedd. Mae gan bob aelod o’r Comisiwn bortffolio o gyfrifoldebau penodol.

 

Portffolio ​​Comisiynydd
​Y Llywydd fel Cadeirydd y Comisiwn
Cyfathrebu ac ymgysylltu

Cadeirydd y Pwyllgor: Elin Jones AS

Llywydd

Plaid Cymru | Grŵp Plaid Cymru

Cyllideb a llywodraethiant, gan gynnwys Archwilio a Sicrwydd Risg, aelodau pwyllgorau

Suzy Davies AS

Plaid Ceidwawyr Cymerig | Grŵp Ceidwardwyr Cymreig

​Cydraddoldebau, a’r Comisiwn fel cyflogwr staff y Senedd

Joyce Watson AS

Plaid Llafur Cymru | Grŵp Llafur Cymru

​Ieithoedd swyddogol, a darparu a thrawsnewid gwasanaethau i’r Aelodau 

Rhun ap Iorwerth AS

Plaid Cymru | Grŵp Plaid Cymru

​Diogelwch ac adnoddau’r Senedd

David J Rowlands AS

Plaid Brexit | Grŵp Plaid Brexit

 

Cyfarfodydd

Y Comisiwn sy’n gyfrifol am lwyddiant hirdymor y Senedd, ac am helpu i’w gwneud yn sefydliad democrataidd cryf, hygyrch a blaengar ac yn ddeddfwrfa sy’n cyflawni’n effeithiol ar gyfer pobl Cymru. 

Y Comisiynwyr sy’n gyfrifol am drefniadau llywodraethu’r sefydliad ac maent yn atebol i’r Senedd. Mae cyfrifoldebau’r Comisiynwyr fel y “bwrdd llywodraethu” yn cynnwys gosod nodau strategol y sefydliad, darparu’r arweinyddiaeth i’w rhoi ar waith, goruchwylio’r ffordd y caiff y nodau strategol eu cyflawni a chyflwyno adroddiadau a bod yn atebol i’r Senedd ynglŷn a’u stiwardiaeth.