Amserlen Wythnosol

Cyhoeddwyd 06/01/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 14/07/2021   |   Amser darllen munudau

Yn unol â Rheol Sefydlog 11.9, bydd Pwyllgor Busnes y Chweched Senedd yn cytuno ar Amserlen y Senedd

I gael gwybodaeth am ddyddiadau’r cyfarfodydd a manylion eraill, ewch i’r calendr cyfarfodydd.

Mae'r amserlen gyfredol fel a ganlyn:

 

Wythnos 1

  Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
Bore

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Y Pwyllgor Busnes

11.00 - 12.30 

Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Y Pwyllgor Cyllid

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Craffu ar filiau yng nghyfnod 2 fel y bo agen
Prynhawn

Comisiwn y Senedd

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Cyfarfod Llawn Cyfarfod Llawn

Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Craffu ar filiau yng nghyfnod 2 fel y bo agen

 

Wythnos 2

  Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
Bore

Y Pwyllgor Deisebau

Y Pwyllgor Busnes

11.00 - 12.30 

Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Craffu ar filiau yng nghyfnod 2 fel y bo agen
Prynhawn

Comisiwn y Senedd

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Cyfarfod Llawn Cyfarfod Llawn

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Craffu ar filiau yng nghyfnod 2 fel y bo agen

 

Wythnosau wedi eu gwarchod

  Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
Bore

Pwyllgor y Llywydd

Y Pwyllgor Busnes

11.00 - 12.30 

Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Y Pwyllgor Busnes [gweithdrefnol]

Fforwm y Cadeiryddion

 
Prynhawn

 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

 

Cyfarfod Llawn Cyfarfod Llawn

 

Y Pwyllgor Craffu ar waith y Prif Weinidog