Cwestiynau Brys

Cyhoeddwyd 03/12/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 17/01/2023   |   Amser darllen munudau

Caiff Aelodau'r Senedd wneud cais ar unrhyw adeg i ofyn Cwestiwn Brys i Aelod o Lywodraeth Cymru neu Gomisiwn y Senedd yn ystod Cyfarfod Llawn. Er hynny, dim ond os bydd y Llywydd (neu'r Dirprwy Lywydd os yw'r cwestiwn yn ymwneud â Chomisiwn y Senedd) yn fodlon bod y cwestiwn o bwys cenedlaethol brys.

Cyflwynwyd y Cwestiynau Brys ar eu ffurf newydd yn y Cynulliad ym mis Mai 2017, ynghyd â Chwestiynau Amserol​. Mae'r gweithdrefnau newydd hyn yn disodli'r drefn flaenorol ar gyfer gofyn Cwestiynau Brys.

Cwestiynau Brys 2022

​Dyddiad Cyflwyno ​Cwestiwn Brys ​Penderfyniad
16 Ionawr 2023

I ofyn i Weinidog yr Economi

John Griffiths (Dwyrain Casnewydd)

 

Beth yw asesiad Llywodraeth Cymru o gyhoeddiad diweddar Liberty Steel?

Heb ei ganiatáu
12 December 2022

I ofyn i'r Prif Weinidog

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gynnal y ddarpariaeth o wasanaethau iechyd brys yn dilyn tywydd eithafol a galw digynsail ledled Cymru sydd wedi cyfyngu ar allu Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i ymateb i alwadau mewn modd diogel ac amserol?

Heb ei ganiatáu
6 Rhagfyr 2022

I ofyn i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Janet Finch-Saunders (Aberconwy)

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad brys ar nifer difrifol yr achosion o strep A a'r dwymyn goch sy'n cylchredeg yng Nghymru?

Heb ei ganiatáu
28 Mehefin 2022

I ofyn i'r Prif Weinidog

Alun Davies (Blaenau Gwent)

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am fwriad Llywodraeth y DU i ddiddymu Deddf yr Undebau Llafur (Cymru) 2017?

Heb ei ganiatáu
28 Mawrth 2022

I ofyn i'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

Janet Finch-Saunders (Aberconwy)

A wnaiff y Dirprwy Weinidog ddarparu ymateb brys i'r gyfres o fethiannau difrifol ar gyfer cannoedd o deithwyr rheilffordd a oedd yn teithio i dde Cymru ddoe?

 

Heb ei ganiatáu
9 Mawrth 2022

I ofyn i Weinidog yr Economi

Alun Davies (Blaenau Gwent)

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am brosiect y Cymoedd Technoleg ymhellach i gyfarfod craffu ar y gyllideb yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a ddywedodd y byddai'r prosiect yn cael ei gau?

Heb ei ganiatáu
25 Chwefror 2022

I ofyn i'r Prif Weinidog

Alun Davies (Blaenau Gwent)

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad brys am y goblygiadau i Gymru o ymosodiad Rwsia ar Wcráin? 

Heb ei ganiatáu
25 Chwefror 2022 I ofyn i'r Prif Weinidog

Mike Hedges (Dwyrain Abertawe)

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar yr argyfwng yn Wcráin?

Heb ei ganiatáu
24 Chwefror 2022

I ofyn i'r Prif Weinidog

Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am effaith ymosodiad Rwsia ar Wcráin ar ddinasyddion a busnesau Cymru?

Wedi ei ganiatáu

Cwestiynau Brys 2021

​Dyddiad Cyflwyno ​Cwestiwn Brys ​Penderfyniad
6 Rhagfyr 2021

I ofyn i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Jane Dodds (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Pa adnoddau a chanllawiau y mae Llywodraeth Cymru'n eu darparu i awdurdodau lleol ac asiantaethau statudol eraill i nodi pryderon posibl ynghylch diogelu plant, yn dilyn marwolaeth Arthur Labinjo-Hughes yn Solihull?

Heb ei ganiatáu
19 Hydref 2021

 I ofyn i'r Gweinidog Newid Hinsawdd

Samuel Kurtz (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro)

Pa effaith y bydd adolygiad o ffyrdd Llywodraeth Cymru yn ei chael ar welliannau sydd eisoes ar y gweill ar yr A40: ffordd osgoi Llanddewi Felffre i Redstone Cross?

Heb ei ganiatáu
6 Gorffennaf 2021 I ofyn i'r Gweinidog Newid Hinsawdd

Janet Finch-Saunders (Aberconwy)

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad yn ymateb i’r galwadau gan arweinwyr y 22 o awdurdodau lleol Cymru i Lywodraeth Cymru adolygu pwerau a chylch gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru?

Heb ei ganiatáu
26 Mai 2021

I ofyn i'r Prif Weinidog

Alun Davies (Blaenau Gwent)

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o effaith bosibl cytundeb masnach heb dariffau na chwotâu gydag Awstralia ar ddyfodol amaethyddiaeth yng Nghymru?

Heb ei ganiatáu
26 Mai 2021

I ofyn i'r Prif Weinidog

Tom Giffard (Gorllewin De Cymru)

Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i gymuned Mayhill yn dilyn digwyddiadau nos Iau ac i atal y golygfeydd pryderus hyn rhag digwydd eto?

Heb ei ganiatáu